facebook twitter instagram
 
 
 
Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2014-2018
 
Staf

 

Bijdrage DorpsBelangen aan de:

Algemene Beschouwingen Kadernota 2018

Het zal even wennen zijn: algemene beschouwingen eind juni over de Kadernota en nog een keer algemene beschouwingen half november over de Begroting. Of het een verbetering is gaan we ervaren.

In de inleiding van de Kadernota lezen we dat er veel onzekerheden zijn ten aanzien van het financiële beeld. Dat is geen prettig vooruitzicht en maakt minder leuke besluiten noodzakelijk.
Door het verschijnen van de meicirculaire gemeentefonds van het Ministerie van BZK kunnen we echter weer opgelucht ademhalen.
Daarbij plaatst het college terecht de kanttekening dat in een volgende circulaire het accres weer kan afwijken, met financiële gevolgen voor de geraamde algemene uitkering.

Voorlopig kunnen we echter uitgaan van de meicirculaire. Daarin wordt aangekondigd dat de gemeenten meer geld krijgen uit het Gemeentefonds. Voor onze gemeente betekent het een meevaller van 238.000 euro dit jaar, oplopend tot 1 miljoen euro in 2021.

Het college legt de raad twee hoofdscenario's voor. Beide scenario's zijn uitvoerbaar en realistisch. Het college spreekt echter geen voorkeur uit. Dat is voorbehouden aan de raad.

De fractie DorpsBelangen heeft voorkeur voor scenario 2, omdat daarin twee concrete projecten zitten: wegbeheer van gevel tot gevel en een tweede kunstgrasveld voor de SV Loosdrecht.

Het betekent overigens niet dat we op voorhand met alle onderdelen uit scenario 2 instemmen. Bij de concrete raadsvoorstellen die in 2018 volgen, zullen we ons definitieve oordeel geven.

In beide voorgelegde scenario's zitten twee grote projecten die incidenteel veel geld kosten. Het project Oostelijke Vechtplassen in 2018 en 2019 en het project Integrale Kindcentra in 2018.

Bij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gaat het om herstel van natuurwaarden, verbetering van de waterkwaliteit en het realiseren van recreatielandschap dat economische revitalisering mogelijk maakt. Heel belangrijk voor onze gemeente. Voor Wijdemeerse begrippen stoppen we er veel geld in, maar in verhouding tot de totale kosten is het een kleine bijdrage.

Door het project Integrale Kindcentra realiseren we in de kern Nieuw-Loosdrecht toekomst-bestendige onderwijshuisvesting, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Beide projecten kunnen op de steun van DorpsBelangen rekenen.

Voor het Uitvoeringsplan herinrichting speeltoestellen is volgens het college jaarlijks een bedrag van € 51.000 nodig. Dit maakt toekomstige investeringen in speelplekken en speeltoestellen mogelijk. Wij twijfelen over de noodzaak en de hoogte van dit bedrag. Is er echt jaarlijks € 51.000 nodig?
Of wij daarmee bij de begrotingsbehandeling instemmen hangt af van de nadere onderbouwing die we van het college willen ontvangen.

De verhoging met € 100.000 van de jaarlijkse storting in de reserve rationeel wegbeheer kan in principe op onze steun rekenen, maar moet wat ons betreft nog wel nader worden onderbouwd. Het lijkt er op dat het college zelf ook nog niet overtuigd is van de hoogte van het bedrag, gelet op de gebruikte woorden: "naar verwachting".

Wat het college wil met de structurele € 30.000 voor Onderzoekslasten fysieke projecten (bewonerswensen) is ons niet duidelijk. Bij de begrotingsbehandeling ontvangen wij graag een nadere onderbouwing.

Tegen de inzet van reserves hebben wij geen principieel bezwaar. We moeten het wel met elkaar eens zijn dat die reserves niet meer of niet meer geheel nodig is voor het doel waarvoor ze zijn gevormd. Daarover worden in de Kadernota wat ons betreft verdedigbare voorstellen gedaan.

In de kadernota wordt de herontwikkeling van winkelcentrum De Meenthof genoemd. Voor de inrichting van het openbaar gebied zal een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk zijn, waarvoor in de tweede helft van dit jaar een eerste inschatting wordt gemaakt. Wij gaan er van uit dat bij het opstellen van de begroting 2018 hiermee rekening wordt gehouden.

Wat DorpsBelangen betreft kan de Kadernota worden vastgesteld, met de aantekening dat het college bij het voorbereiden van de Begroting 2018 rekening houdt met de door ons gemaakte opmerkingen.

Fractie DorpsBelangen

René Voigt
Ria Hennis

fb Twitter instagram