facebook twitter instagram
 
Thema
 
Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Column in de Triangel
 
Contact
 
Staf

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2017

De gemeenteraad geeft vandaag een oordeel over de Programmabegroting 2017. Een begrotingsbehandeling over de beleidsvoornemens van het college in het komende jaar. We ontkomen er echter niet aan om verder dan één jaar vooruit te kijken en stil te staan bij wat het gemeentebestuur wil in de verdere toekomst.

In het raadsvoorstel bij de begroting geeft het college aan dat het een realistische begroting is. In de inleiding zegt het college: wat in de begroting staat is uitvoerbaar en realistisch. Het college eindigt het voorwoord met de zin: "we zullen aan de invulling van de ambities daadkrachtig uitvoering geven". Het college kan er van op aan dat deze raad dat goed in de gaten zal houden. Maar hoe houdt het college het zelf allemaal in de gaten? Kunt u ons daar inzicht in verschaffen?

Waar we als gemeenteraad behoefte aan hebben is een overzicht van alle plannen en voornemens uit deze begroting die uitmonden in raadsvoorstellen. Graag ontvangen we een dergelijk overzicht van het college met daarbij een tijdsplanning. Het presidium van onze gemeenteraad kan dat dan gebruiken bij de agendering van onderwerpen in de raads-commissies.

In het voorwoord van de begroting schrijft het college dat er extra wordt ingezet op glasvezel, cultuur en duurzaamheid. Dat beloofd nogal wat als het college schrijft dat er extra wordt ingezet. Extra betekent immers: naast de normale inzet. Maar wat staat daarover eigenlijk in de begroting?
Over glasvezel is in de begroting helemaal geen tekst opgenomen, er is ook geen budget geraamd en het college wacht de resultaten van een onderzoek van de provincie af.
Wat er in de begroting staat over cultuur vinden wij vrij standaard en is niet te duiden als extra inzet.
Voor de extra inzet bij duurzaamheid verwijst het college naar de pagina's 74 en 75 en naar de structurele verhoging van het budget met € 20.000,--. Dat is inderdaad een extra inzet, maar niet echt bijzonder. We kunnen ons niet voorstellen dat PvdA/GroenLinks en D66 daar tevreden mee zijn.
Wat we met deze opmerkingen beogen zal u hopelijk duidelijk zijn. Namelijk dat het college belangrijke beleidsvoornemens in de begroting best wat mag accentueren, maar zorg er dan wel voor dat wat u schrijft ook klopt.

In de begroting is het voornemen voor een aanstelling van een tweede BOA opgenomen en daarvoor wordt een bedrag van € 70.000,-- geraamd. In het antwoord op een vraag van DorpsBelangen schrijft het college dat de raad bij ongewijzigde vaststelling van de begroting instemt met het aantrekken van een tweede BOA. Dat vinden wij in dit geval wat te kort door de bocht. Wij vinden dat de raad hierover een besluit moet kunnen nemen op basis van een voorstel van het college met een gedegen onderbouwing. Kan het college dit toezeggen?

Het college kondigt aan dat er een Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 wordt opgesteld. Wanneer is de behandeling van dit nieuwe rioleringsplan in de raad gepland? En heeft dit nieuwe rioleringsplan ook gevolgen voor de jaarlijkse rioolheffing? Kunt u ook nog eens uitleggen waarom de rioolheffing in 2017 wordt verlaagd?

Woningbouw in het gebied Ter Sype is een jaarlijks terugkerende tekst in de begroting. Het lijkt er op dat er in 2017 iets concreets gaat gebeuren. In antwoord op een vraag van Dorps-Belangen meldt het college namelijk dat ontwikkelaar Lithos op dit moment de mogelijkheden voor de bouw van zestig tot tachtig woningen uitwerkt. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2017 een concept ontwerpbestemmingsplan wordt gepresenteerd, dat ver-volgens in procedure wordt gebracht. Wij juichen dat van harte toe en vragen het college de druk er op te houden en de toezegging na te komen. Kan het college toezeggen dat de aangekondigde planning wordt nagekomen?

Punt van zorg voor DorpsBelangen is de kwaliteit van de openbare ruimte. In die zorg staan we niet alleen. Veel inwoners zijn nog steeds niet tevreden over het openbaar groen, de bestrating en de stoepen. Wat gaat het college daaraan doen?

Vorig jaar kondigde het college aan maatregelen te nemen om voor jongeren meer ontmoetingsplekken te creëren. Wij hebben niets gezien. Kunnen we daarover nog een voorstel verwachten?

Voor de lokale belastingen wordt de inflatiecorrectie op 1% gesteld. Hiervoor hanteert de gemeente altijd de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Daarbij wordt het percentage zoals opgenomen in de circulaires van het gemeentefonds gevolgd. Voor het jaar 2017 is in de septembercirculaire een percentage van 0,9 opgenomen. Wij zijn het met het college eens dat de geraamde inflatie van 1% voor 2017 op basis hiervan realistisch kan worden genoemd.

Het jaar 2017 is het laatste volledige jaar van deze raadsperiode.
DorpsBelangen zal het college het komende jaar zeer kritisch volgen en we kijken uit naar het moment waarop de inwoners hun stem kunnen uitbrengen bij de gemeenteraads-verkiezing van maart 2018. Wat DorpsBelangen betreft zal de bestuurlijke zelfstandigheid van Wijdemeren speerpunt van deze verkiezingen zijn.

Twee jaar geleden koersten het college en de coalitiepartijen rechtstreeks af op een fusie met Hilversum in 2019 of 2020. Daar wordt - ondanks kritische geluiden in deze raad en verzet uit de samenleving - gewoon mee doorgegaan.
We komen daar deze maand nog uitgebreid over te spreken, maar tijdens deze begrotings-behandeling kan dit belangrijke onderwerp niet onbesproken blijven. Daarom van onze kant alvast een paar opmerkingen.

Van groot belang bij het bestuurskrachtonderzoek is wat de input zal zijn van de verschillende stakeholders, zeiden wij vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling. En dat is uitgekomen. De input van ons college en van de geïnterviewden is door de onderzoekers kritiekloos opgeschreven. Er is geen sprake van een onderzoek naar feiten, maar van het opschrijven van meningen. Er is niet gecontroleerd of wat er is gezegd ook klopt en de conclusies zijn niet onderbouwd. Het is te gek voor woorden dat het college op basis van zo'n krakkemikkig rapport de zelfstandigheid van de gemeente Wijdemeren te grabbel gooit.

In De Gooi- en Eemlander van 3 november jl. zegt wethouder Reijn: "Het college neemt zijn verantwoordelijkheid door te pleiten voor eerst een ambtelijke fusie, daarna een echte bestuurlijke fusie en uiteindelijk één gemeente, die niet Gooistad of Gooiland gaat heten, maar Gooi en Vechtstreek". Zelfs de naam heeft hij al bedacht !
Hij voegt daar aan toe: "Maar we zijn niet doof voor geluiden uit de samenleving. Het liefst zou het college meteen fuseren met een of meer andere gemeenten, maar omdat nogal wat burgers daartegen bezwaren hebben heeft het college besloten een tussenstap in te lassen: een (eventueel gedeeltelijke) ambtelijke fusie", aldus de wethouder.

Wij hebben de voornemens van het college even in de tijd uitgezet.
In april 2017 ligt er een plan van aanpak voor een ambtelijke fusie; die moet worden uitgevoerd in 2017 en 2018. Zo snel mogelijk na de verkiezingen van maart 2018 moet dan de vervolgstap worden gezet: bestuurlijke fusie, aldus het college. En dan is het college precies waar ze twee jaar geleden begonnen.
Alsof er geen D100-gesprekken zijn geweest, geen enquête van DorpsBelangen, geen eigen gemeentelijke enquête onder de inwoners. Hoezo, we zijn niet doof voor geluiden uit de samenleving. Wij vertrouwen er op dat de fracties in deze raad bij de komende besluit-vorming hun gezonde verstand gebruiken en het college stopt bij het varen van een eigen koers.

Hoe wij over gemeentelijke herindeling denken kunnen we niet vaak genoeg herhalen: DorpsBelangen is faliekant tegen een samenvoeging van Wijdemeren bij Hilversum. En we kondigen het vast aan: het is niet de laatste keer dat wij dit zullen zeggen.

Terug naar de begroting 2017. Veel onderwerpen die in de begroting worden aangekondigd moeten nog worden uitgewerkt en komen in de loop van het jaar 2017 naar de gemeente-raad ter besluitvorming. Dat is voor ons het moment om een oordeel te geven over die voorstellen.

Tot zover de algemene beschouwingen van de fractie DorpsBelangen.

Of we vandaag zullen instemmen met de Programmabegroting hangt af van het verloop van deze begrotingsbehandeling.

Fractie DorpsBelangen
René Voigt en Ria Hennis

 

 

Vragen en opmerkingen waarop reactie van het college wordt verwacht:

1. Hoe houdt het college in de gaten dat aan de invulling van de ambities daadkrachtig uitvoering wordt gegeven? Kunt u ons daar inzicht in verschaffen?

2. Waar we als gemeenteraad behoefte aan hebben is een overzicht van alle plannen en voornemens uit deze begroting die uitmonden in raadsvoorstellen. Graag ontvangen we een dergelijk overzicht van het college met daarbij een tijdsplanning.

3. Extra inzet op glasvezel, cultuur en duurzaamheid. Het college mag belangrijke beleidsvoornemens in de begroting best wat accentueren, maar zorg er dan wel voor dat wat u schrijft ook klopt.

4. Aanstelling tweede BOA. Wij vinden dat de raad hierover een besluit moet kunnen nemen op basis van een voorstel van het college met een gedegen onderbouwing. Kan het college dit toezeggen?

5. Gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022. Wanneer is de behandeling van dit nieuwe rioleringsplan in de raad gepland? Heeft dit nieuwe rioleringsplan ook gevolgen voor de jaarlijkse rioolheffing? Kunt u ook nog eens uitleggen waarom de rioolheffing in 2017 wordt verlaagd?

6. Woningbouw Ter Sype. Kan het college toezeggen dat de aangekondigde planning wordt nagekomen?

7. Verbeteren kwaliteit openbare ruimte. Wat gaat het college daaraan doen?

8. Vorig jaar aangekondigde maatregelen om voor jongeren meer ontmoetingsplekken te creëren. Kunnen we daarover nog een voorstel verwachten?

 

fb Twitter instagram