facebook twitter instagram
 
Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Contact
 
Staf

 

Nieuwsbrief 25 November 2016

Ons Amendement: GEEN FUSIE MET HILVERSUM

Een amendement van DorpsBelangen heeft gisteravond volledig recht gedaan aan wat er onder de inwoners van Wijdemeren leeft. Belangrijkste conclusie; we gaan verder als zelfstandige gemeente en er komt geen fusie met Hilversum, ook niet als 'stip op de horizon'.

Een belangrijke stap na maanden van vergaderen. Er dreigde veel, wat nu gelukkig van tafel is.

Wat wel doorgaat is snel handelen, want er is het een en ander aan de hand. Intern op het gemeentehuis moet er veel worden aangepakt, daar merken wij als burgers weinig van maar degenen die dagelijks met bijvoorbeeld de ict-problemen worden geconfronteerd des te meer.

Dus vlug die problemen oplossen waar dat nú nodig is.

Alle zaken die de inwoners wel direct aangaan daar wordt later, en in sommige gevallen veel later, over gesproken en beslist. De vraag die we moeten stellen, is wat we zelf kunnen blijven doen en waar we versterking moeten zoeken. Er komen steeds meer verantwoordelijkheden op het bordje van de gemeente. Dat we alles alleen kunnen oplossen, is een illusie.

Maar eerst moeten de verkiezingen worden gehouden in het voorjaar van 2018. Dat is hét moment waarop iedereen zich kan uitspreken via zijn of haar stem.

Dat DorpsBelangen verder wil met een zelfstandige gemeente Wijdemeren, daar blijven we voor strijden. Het is nu al een paar keer gebleken dat de inwoners van onze mooie dorpen daar in groten getale ook achter staan. Bij onze eigen enquête, de petitie van Wijdemeren 2020, bij de enquête van de gemeente en natuurlijk bij de talloze gesprekken die we hebben gevoerd.

Dat we aan die koers vasthouden, staat als een paal boven water. Want wij blijven onze naam eer aan doen. DorpsBelangen staat voor de belangen van onze dorpen.

 

Amendement van DorpsBelangen

De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 24 november 2016;

gelezen het raadsvoorstel Zienswijze op rapport Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek d.d. 14 november 2016;

besluit :

Een zienswijze in te dienen met de volgende tekst:

1. Wijdemeren kiest voor een toekomst in de regio Gooi en Vechtstreek.

2. Zo lang wij de bestuurlijke opgaven in het belang van onze inwoners in samenwerking met buurgemeenten kunnen realiseren, zien wij deze toekomst als zelfstandige gemeente. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke opvattingen in onze samenleving.

3. Om de gemeentelijke bestuurskracht te versterken zullen wij vanaf heden in gesprek gaan met gemeenten in de Gooi en Vechtstreek over het aangaan van ambtelijke samenwerkingsrelaties. In ieder geval voor ondersteunende processen, zoals de zogenaamde PIOFACH taken*). Dat zou bijvoorbeeld kunnen met een Gemeenschappelijke Regeling of gedeeltelijke ambtelijke fusie.

4. Op basis van deze gesprekken wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 een Plan van Aanpak opgesteld en daarna voortvarend uitgevoerd.

5. In het belang van de actuele lokale en regionale urgentie om de bestuurlijke slagkracht te versterken, wordt op de korte termijn ingezet op een intensivering van de bestuurlijke en ambtelijke regionale samenwerking.

6. Wij verzoeken de provincie hier een faciliterende en ondersteunende rol bij te vervullen.

7. Mede afhankelijk van de noodzaak en de bestuurlijke ontwikkelingen in de regio, kiest Wijdemeren op een nader te bepalen tijdstip hoe de toekomst op de langere termijn verder ingevuld kan worden.

Fractie DorpsBelangen,

René Voigt & Ria Hennis

 

*) PIOFACH taken

Piofach taken zijn taken op het gebied van de interne bedrijfsvoering van de gemeente:
• Personeel
• Informatievoorziening
• Organisatie
• Financiën (bedrijfsvoering)
• Automatisering
• Communicatie
• Huisvesting

 
 
 
 

 

 

fb Twitter instagram