facebook twitter instagram
 
Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Column van Putter
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Staf
 
AVG verklaring

 

Algemene Verordering Gegevensbescherming

AVG (GDPR) privicy verklaring DorpsBelangen

DorpsBelangen, gevestigd aan Zuid-Singel 52-14 1241 HC Kortenhoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://dorpsbelangen.nu Secretariaat: Zuid-Singel 52-14 1241 HC Kortenhoef 0645318445

Joop Hennis is de Functionaris Gegevensbescherming van DorpsBelangen. Hij/zij is te bereiken via joop@dorpsbelangen.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken
DorpsBelangen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:

Lidmaatschap

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Extern abonnee nieuwsbrief

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via joop@dorpsbelangen.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DorpsBelangen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Lidmaatschap

- Het afhandelen van uw betaling
- De gegevens gebruiken voor de uitoefening van uw lidmaatschap van DorpsBelangen
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- DorpsBelangen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Extern abonnee nieuwsbrief

-E-mailadres ten behoeve van het versturen van de Nieuwsbrief van DorpsBelangen


Geautomatiseerde besluitvorming

DorpsBelangen neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DorpsBelangen) tussen zit.

DorpsBelangen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Lidmaatschap

HTML, PHP, MYSQL en SQL voor het binnenhalen en opslaan van de voornoemde persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap. Deze persoonsgegevens gebruikt DorpsBelangen zo lang als het lidmaatschap duurt. De gegevens kunnen ingezien en/of bewerkt worden door het bestuur van DorpsBelangen. DorpsBelangen gaat uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Ten behoeve van de nieuwsbrief worden uitsluitend de e-mailadressen gebruikt en is hiervoor een verwerkingsovereenkomst met de firma laposta.nl (zie ook de website van laposta.nl).
Bij beeindiging van het lidmaatschap worden de gegevens nog maximaal 7 jaar bewaard.

Het lid hoeft geen onverwachte gevolgen te verwachten via de door ons opgeslagen persoonsgegevens

Extern abonnee nieuwsbrief

Een extern abonnee van nieuwsbrief kan zich aan of afmelden op de nieuwsbrief. Ten behoeve van de nieuwsbrief worden uitsluitend de in de nieuwsbrief opgegeven e-mailadressen gebruikt en is hiervoor een verwerkingsovereenkomst met de firma laposta.nl (zie ook de website van laposta.nl). Hier kan de abonnee geen onverwachte gevolgen verwachten


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DorpsBelangen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Lidmaatschap

Bewaar reden is het versturen van brieven in print en als e-mail ten behoeven van het lidmaatschap en het verwerken van de lidmaatschapsgelden. Voorts moet DorpsBelangen de administratie natuurlijk ook eventueel voor de belastingdienst bewaren.
Bewaartermijn is dan ook maximaal na beëindiging lidmaatschap 7 jaren

Extern abonnee nieuwsbrief

Bewaar reden is natuurlijk voor het verzenden van de nieuwsbrief. Na afmelden is er een bewaartermijn van maximaal 1 maand.

Delen van persoonsgegevens met derden

DorpsBelangen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DorpsBelangen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DorpsBelangen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen,

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DorpsBelangen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar joop@dorpsbelangen.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DorpsBelangen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen DorpsBelangen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met joop@dorpsbelangen.nu

fb Twitter instagram