facebook twitter instagram
 
Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Column van Putter
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Staf
 
AVG verklaring

 

 

Corona

Beste leden van DorpsBelangen,

Het dagelijkse nieuws wordt de afgelopen weken bepaald door alles wat te maken heeft met het Corona-virus en de gevolgen ervan.

Ons bestuur, de fractie en de wethouder realiseren zich dat dat voor een groeiend aantal inwoners van onze dorpen steeds dichterbij komt. Of we worden direct geraakt door het virus, of we kennen wel iemand die er op een of andere manier mee te maken heeft.

Dan hebben we het dus over onze gezondheid. Die komt altijd op de eerste plaats. We wensen iedereen voor wie de gezondheid nu iets is waar extra op moet worden gelet of keihard aan moet worden gewerkt, heel veel beterschap en sterkte.

Voor hen en voor iedereen is het dagelijks leven totaal veranderd. Wat zo vanzelfsprekend leek, waar we in ons dagelijks leven niet eens over nadachten, is anders dan pakweg een maand geleden. Ook dat vereist aanpassing en dat valt niet iedereen even gemakkelijk. In de persoonlijke sfeer bijvoorbeeld als werknemer of als ondernemer.
Bedrijven hebben het moeilijk en proberen, geholpen met allerlei regelingen die door de overheid zijn geïntroduceerd, door deze tijd heen te komen.

Dat geldt eveneens voor de ondernemingen in onze kernen. DorpsBelangen staat voor de belangen van onze dorpen, en dus ook voor de zeer velen hardwerkende ondernemers. Die hebben niet alleen de steun nodig van onze gewaardeerde kiesvereniging maar van elke inwoner van Wijdemeren. Koop dus in eigen dorp, steun onze winkeliers.

En zorg voor elkaar, let op dat we met elkaar ons aan de gedragsregels houden zodat we deze rare tijden doorkomen. Steun elkaar, help elkaar en laten we bewijzen dat we in onze levendige kernen, in onze mooie gemeente de schouders eronder kunnen zetten.

Eendrachtig en krachtig.

Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen

 

Ledenvergadering 31 maart in het Spieghelhuys is wegens de CORONA-pandemie afgelast

Helaas is de ledenvergadering van 31 maart aanstaande in het Spieghelhuys afgelast. Het Coronavirus zal de wereld nog wel even dwars zitten. U kunt uw opmerkingen en vragen natuurlijk gewoon kwijt bij de fractieleden en het bestuur. Het algemene mailadres is info@dorpsbelangen.nu
Wilt u een specifiek fractie- of bestuurslid mailen dan kan dat via de mailadressen die staan op de fractie en bestuurspagina.
Dank voor u begrip

 

Jan-Jaap de Kloet eervolle 2e plaats bij de verkiezing Goois Politicus van 2019

Bij de verkiezingen van Goois Politicus van het Jaar 2019 heeft Jan-Jaap de Kloet, wethouder DorpsBelangen, een eervolle 2e plaats verworven.
Met deze eervolle en welverdiende vermelding is DorpsBelangen natuurlijk heel erg blij.
Wij feliciteren Jan-Jaap van harte.

 

DorpsBelangen Diner 2019

Het DorpsBelangen diner hebben we dit jaar gehouden bij Restaurant Robberse Eiland.
Het was een heerlijk, sfeervol en bovenal een gezellig diner. Wij vonden het een doorslaand succes.

 

Schriftelijke vragen over brandblusvoorzieningen

2019-S-27
Ingediend op 10 september 2019, afdoening in 30 dagen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geacht college,

Op 3 juli beantwoordde u schriftelijke vragen van de fractie DorpsBelangen over de brand aan de Oude Molenmeent in Nieuw-Loosdrecht. Wij willen u bedanken voor de beantwoording van de vragen. De antwoorden namen enige vraagtekens weg, maar voor DorpsBelangen rezen er ook nieuwe vragen. Mede omdat de ambitie met betrekking tot woningbouw groot is, heeft onze fractie enige zorgen over de bluswatervoorzieningen in heel Wijdemeren.

Graag willen wij de portefeuillehouder verzoeken een onderzoek in te stellen naar hoe brandblusvoorzieningen (bluswaterpunten) worden meegenomen in nieuwbouwplannen, en hoe het nu is gesteld met deze voorzieningen bij alle bestaande bebouwing in Wijdemeren.

Als uitgangspunt voor het onderzoek zouden wij graag een reactie hebben op de volgende vragen:

- Zijn er voldoende bluswater-/brandweervoorzieningen in de gemeente Wijdemeren?
- Hebben ze genoeg volume en/of kracht?
- Zijn ze goed bereikbaar en in goede staat?
- Hoe worden genoemde veiligheidsvoorzieningen meegenomen bij aanvang van nieuwbouwprojecten?

Wij danken u alvast voor de reactie op dit verzoek.

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie van DorpsBelangen,

Patricia IJsbrandij

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2020

Op basis van de Kadernota wordt de begroting gemaakt. Het is dus een belangrijk financieel en beleidsmatig document, waarmee het college de komende maanden de Begroting 2020 gaat opstellen.

In de inleiding van de Kadernota worden twee thema’s genoemd, te weten het stimuleren van de groei van het inwoneraantal en het omgaan met de gevolgen van de toenemende vergrijzing. Los van de vraag of die thema’s zo expliciet door de gemeenteraad zijn aangedragen, zijn het wel belangrijke thema’s, waarmee de DorpsBelangen kan instemmen.

Het stimuleren van de groei van het inwoneraantal is uitgewerkt in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, bij het onderwerp woningbouw. Jaarlijks groeit de gemeente met circa 100 tot 200 woningen. Dat is geen spectaculaire groei en dat hoeft wat DorpsBelangen betreft ook niet. We zijn inmiddels een gemeente met 24.000 inwoners en ons voorzieningenniveau is daarop afgestemd.
Belangrijk is echter wel dat jonge gezinnen met kinderen in onze gemeente een huis kunnen kopen of huren.
Daarover gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een kansenkaart voor de korte, middellange en lange termijn. Zodat we invulling kunnen geven aan de bestuurlijke wens om voor de komende tien jaar voldoende harde plancapaciteit te hebben en we tenminste het huidige bouwtempo kunnen volhouden.

Hoe om te gaan met de gevolgen van de toenemende vergrijzing wordt beschreven in programma Sociaal Domein. Wat kunnen we doen om de gevolgen zo beheersbaar mogelijk te houden? In de Kadernota worden drie experimenten kort beschreven. Wij vinden de kosten voor deze pilots goed verdedigbaar en adviseren het college hiermee zo spoedig mogelijk te starten. Wat wel opvalt is dat die experimenten zijn gericht op wonen en de woningmarkt. Wij denken dat toenemende vergrijzing ook aandacht op andere terreinen vraagt. Wij vragen het college dit onderwerp in het begrotingsjaar 2020 met de commissie maatschappelijke en sociale zaken te bespreken.

We gaan nu in op enkele in de Kadernota genoemde onderwerpen.

In het Bestuursakkoord is opgenomen dat de specifieke eigenheid van de afzonderlijke kernen vraagt om nieuwe vormen en methoden, om de betrokkenheid van de inwoners bij het openbaar bestuur te stimuleren en te borgen. Dat het Dorpenbeleid in de Kadernota als beleidstoevoeging is opgenomen is dan ook logisch. Er wordt gewerkt aan een beleidsnotitie en een uitvoeringsplan en er is ook formatie nodig. We moeten er inhoudelijk nog over spreken, maar het is verstandig om financiële middelen in deze Kadernota vast te leggen.

In het programma Bestuur en Burger meldt het college dat een toekomstbestendige huis-vesting voor de gemeente voor de lange termijn in beeld komt. Het college wil hierover een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Dit komt voor ons uit de lucht vallen. Wij willen dat het college hierover eerst met de raad in gesprek gaat aan de hand van een startnotitie. Kunt u dat toezeggen?

Dat het geraamde budget voor een Strategisch adviseur van € 50.000 wordt ingezet om financiële ruimte te scheppen, is wat DorpsBelangen betreft akkoord. Het budget was bedoeld om in te zetten op de vorming van één gemeente Gooi & Vecht binnen tien jaar. Dat blijft wel de lange termijn doelstelling waaraan binnen de bestaande mogelijkheden wordt gewerkt. Maar de acute druk is weg door het stopzetten van de arhi-procedure, door het proces van organisatieversterking, de versterking van de eigen bestuurskracht en de regionale bestuurskracht.

Op initiatief van de PvdA/GL is er een amendement opgesteld om budget voor de rekenkamercommissie beschikbaar te hebben, op een niveau dat voldoende moet zijn voor onze gemeente. Wij zijn mede-indiener van het amendement en zullen het steunen.

Wij kunnen instemmen met de in de Kadernota opgenomen reactie van het college op de brief van de provincie, waarin aandacht wordt gevraagd voor het onderhoud van kapitaalgoederen, met name voor wat betreft de wegen en de beschoeiingen. We gaan er van uit dat eventuele financiële consequenties worden meegenomen in de Begroting 2020.

Het begrotingsevenwicht wordt fragiel genoemd. Dat klinkt dramatischer dan het is. Het betekent dat we voorzichtig met de financiële middelen moeten omgaan, dat er niet veel ruimte is om extra dingen te doen en dat als we iets extra’s willen, we ergens anders geld moeten weghalen. Dat is geen geschuif en gesprokkel, maar het is verantwoord omgaan met de financiële middelen.

Dan de samenwerking in de regio. Dat gaat steeds beter. Er worden gezamenlijk keuzes gemaakt en er wordt richting gegeven. En er wordt nagedacht over het versterken van de regionale slagkracht en de regionale bestuurskracht. Daarin doet Wijdemeren actief mee.
DorpsBelangen is het eens met de woorden van wethouder Boermans, die zei dat je het bij regionale samenwerking samen moet doen en niet als Wijdemeren voorop moet willen lopen.

In de commissie is gediscussieerd over de sanering van asbestdaken. De door de Tweede Kamer vastgestelde wet heeft het in de Eerste Kamer niet gehaald. Dit betekent dat de verplichte verwijdering van asbestdaken wordt uitgesteld. Wij willen weten of wat dit betekent voor de inzet van de gemeente.

In het programma Sociaal Domein meldt het college een haalbaarheidsstudie naar privatisering van de sporthallen. Een dergelijk onderzoek is volgens DorpsBelangen niet nodig en de kosten van zo’n onderzoek kunnen we ons besparen.
Een individuele aanpassing bij niet goed functioneren kan dan ook sneller en effectiever als er niet een maandenlang onderzoek aan vooraf gaat.
Ons advies aan het college: laat de goed lopende sporthallen met rust en onderneem actie indien er signalen afgegeven worden als er ergens iets niet soepel verloopt.

In het programma Werk en inkomen lezen we dat de helft van het aantal personen in de bijstand statushouder is. DorpsBelangen vindt het zeer belangrijk dat het aantal mensen dat afhankelijk is van deze basisvoorziening zo laag mogelijk is. Dan zijn statushouders het laaghangende fruit in deze situatie.
Uit gesprekken met statushouders blijkt immers dat zij niets liever willen dan werken, om zo een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Hierop inzetten met extra menskracht kan een dubbelwerking hebben. Minder uitkeringen kunnen hiervan een direct gevolg zijn.
Wij steunen dit idee van het college en roepen de wethouder op net een stap meer te zetten bij het begeleiden van statushouders naar werk.

In het programma Sociaal Domein vraagt het college € 45.000,-- structureel voor Kwaliteits-controle jeugd. Als DorpsBelangen zijn we voor borging van doelmatigheid van processen en voor rechtmatigheid van betalingen. Maar deze alinea is onduidelijk geformuleerd en we behoefte hebben aan enige uitleg van de wethouder. Wat worden de taken van deze nieuw aan te stellen medewerker?

Al staan Kunst en Cultuur als zodanig niet genoemd in de Kadernota 2020, DorpsBelangen hoopt de vooruitgang brede zin tegemoet te kunnen zien. En wel in de nieuwe beheersvorm voor alle accommodaties, die wordt meegenomen in de toekomstvisie Maatschappelijk Vastgoed. Via het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waardoor bezoekers zich gastvrij onthaald voelen, want cultuur deel je en inspireert anderen. En het Evenementen-beleid 2019-2022, omdat evenementen en festiviteiten een bijdrage leveren aan de beleving van de gemeente. Dat door het Dorpenbeleid, de Appelboom projecten en de getalenteerde kunstenaars van Wijdemeren onze cultuur bevestigd blijft, zoals te zien was tijdens de kunstroute afgelopen Pinksterweekend.
Cultuur is van ons allemaal, daar kun je geen nee tegen zeggen. Cultuur dat zijn we samen. DorpsBelangen kijkt daarom reikhalzend uit naar de eerste Cultuurweek van Wijdemeren.

Als ruimtescheppende maatregel wordt voorgesteld € 26.000,-- minder toe te voegen aan de Reserve Speeltoestellen. Daar heeft DorpsBelangen moeite mee.
Het is nog vrij recent dat we in de raad hebben besloten, namelijk slechts anderhalf jaar geleden, om jaarlijks € 51.000,-- toe te voegen aan die reserve.
Dit was naar aanleiding van het té ver opgelopen achterstallig onderhoud van de speel-toestellen én de inrichting van de speelterreinen zelf.
Ook al wordt het onderhoud van de nieuwe speeltoestellen uit een andere pot betaald, om achterover te leunen en nu al de jaarlijkse storting in deze reserve te halveren, is naar de mening van DorpsBelangen niet actief inzetten op blijvend innoveren in de buitenspeel-ruimte.
Om gestimuleerd te worden om naar buiten te gaan, is een prettige leefomgeving en voldoende mogelijkheden om er plezier te beleven een vereiste. Spelen en bewegen dragen bij aan de gezondheid van elke leeftijdsgroep. De gemeente heeft hierin duidelijk een verantwoordelijkheid naar haar inwoners.
Deze reserve is in december 2017 bedoeld om blijvend in voldoende dekking te kunnen voorzien, op dit taakveld, zoals ook genoemd in de voorliggende nota. Laten we daarom niet € 26.000 minder in deze reserve stoppen, maar kijken of meer wijken de komst van speeltoestellen toejuichen.
We hebben immers de ambitie als gemeente uitgesproken aantrekkelijker te willen zijn voor jonge gezinnen, we willen meer woningen bouwen, ook aan de randen van de dorpen, navenant zullen er ook meer speeltoestellen nodig zijn.
Speeltoestellen zijn er echter voor elke generatie. Denk aan speelveldjes met voetbal- of basketbal goaltjes, een waterbaan of volleybalnet op een strandje.
En vergeet onze vergrijzende samenleving niet! Een visbankje aan de waterkant, een schaakbord of jeu-de-boule-baan op een plein. Allemaal speeltoestellen!

In het Programma Natuur en Milieu wordt voorgesteld om voor de uitvoering van het Duurzaamheidprogramma een bedrag van € 40.000,-- structureel beschikbaar te stellen.
Dat duurzaamheid een grote opdracht impliceert blijkt wel uit het feit dat duurzaamheid zo’n twintig keer op verschillende onderdelen genoemd wordt in de Kadernota 2020.
Het kan inmiddels niemand meer zijn ontgaan, ontkennen heeft ook geen zin, of we willen of niet, we zitten er midden in en hebben er allemaal -individueel en als samenleving- aan bij te dragen. De energietransitie, de CO2-reductie en het transformeren naar een circulaire duurzame samenleving.
Ook voor onze gemeente is de opdracht groot en de ambitie evenzó groot. De beperkingen in financiële middelen en ambtelijke capaciteit, alsmede de dikwijls stagnerende communicatie tussen alle betrokkenen, maken de weg naar de doelstellingen van aardgasvrij in 2030 en klimaatneutraal in 2050, onoverzichtelijk en onnodig zwaar. Laten we vooral voor ogen houden dat we met elkaar één missie hebben.
Al wil de commissie Duurzaamheid te veel te snel, we boeken toch ook, dan wel langzaam, vooruitgang. Onlangs werd de ambtelijke capaciteit op duurzaamheid vergroot naar 1,8 fte, al is dit nog altijd krap, en beleefde Wijdemeren haar eerste Duurzame Week, die belangrijk is voor het creëren van bewustzijn en het delen van kennis.
Ook wij vinden dat de Duurzaamheidagenda leidend moet zijn in de stappen die worden gezet. Mede de turbulentie in de raadsvergadering van afgelopen 6 juni maakt dat we ervan doordrongen zijn dat samenwerking (zeker ook met de regio), transparantie en communicatie absoluut noodzakelijk zijn. En dat het ambitieuze duurzaamheidprogramma daadwerkelijk uitvoeren, vrijwel onmogelijk wordt zonder budget.
Willen we de voortgang bespoedigen, dan zal voor duurzaamheid meer tijd en meer geld vrijgemaakt moeten worden. Wij verwachten van het college hiervoor voorstellen.

Tot slot van onze algemene beschouwingen enkele afrondende opmerkingen.

Wat we lastig vinden in de nu voorliggende Kadernota is dat er projecten in staan die in 2019 zijn opgepakt of worden afgerond. Die horen niet thuis in de Kadernota voor het jaar 2020. Het komt de leesbaarheid ten goede als daar rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van de Begroting.

De in de Kadernota genoemde ruimtescheppende maatregelen hebben onze instemming, met uitzondering van de halvering van de storting in de Reserve Speeltoestellen.
De in de Kadernota voorgestelde beleidstoevoegingen kunnen wij steunen.

Wat ons betreft kan het college op basis van deze Kadernota de Begroting voor 2020 voorbereiden en in het najaar aan de gemeenteraad voorleggen.
Als zich in de komende maanden nog onverwachte financiële en beleidsmatige wijzingen voordoen, verzoeken wij het college om in de begroting die eventuele beleidsmatige en cijfermatige wijzigingen duidelijk in beeld te brengen.

Tot slot nog een belangrijk advies dat DorpsBelangen het college en de raad wil meegeven. Niet alleen wat betreft de Kadernota en de Begroting, maar in z’n algemeenheid.

Bij het meten van de bestuurskracht van de gemeente wordt als belangrijkste punt beoor-deeld of het de gemeente lukt om de voornemens die in de begroting staan ook daad-werkelijk te realiseren. Lukt dat niet dan krijgt de gemeente van de provincie een onvoldoende beoordeling.
Om dat te voorkomen kun je ambitieloos heel weinig beleidsvoornemens in de begroting opnemen, zodat je zeker weet dat je die kunt realiseren. Daar zijn wij geen voorstander van, want de gemeente moet ambitieus blijven.

Maar nog belangrijker is dat we daadwerkelijk oppakken wat er is voorgenomen en dat we afmaken waarmee we zijn begonnen. Dat is de belangrijkste uitdaging voor het college en de gemeenteraad.

Fractie DorpsBelangen
René Voigt – Ria Hennis – Patricia IJsbrandij – Rob Duikersloot

Wijdemeren 13 juni 2019

 
 

 

fb Twitter instagram