Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Oude Columns
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Staf

 

 

Dinsdag 14 september is een fysieke vergadering
in De 3 Dorpen te Ankeveen

 
 

Ons erelid CO de Kloet is overleden

Vanmiddag 1 december 2020 is ons erelid Co de Kloet overleden. Co is 88 jaar geworden. We leven heel erg met de familie mee.

Co was in 1982 de initiatiefnemer om DorpsBelangen op te richten. Sindsdien heeft hij met heel veel inzet sturing gegeven en taken gedaan voor DorpsBelangen. Hij is een aantal keren wethouder en raadslid geweest. Tijdens de fusie tot Wijdemeren is hij ook de motor geweest achter de vorming van de 3 Dorpsbelangen partijen.
Op 5 maart 2005 is Co door voorzitter Wiet van den Brink tot Erelid van DorpsBelangen benoemd.
Zijn scherp observatievermogen leidde er toe om onder het pseudoniem Putter veel scherpe, geestige en mooie columns te schrijven, waarbij hij de eigen partij ook lang niet altijd ontzag.

Wij hebben als DorpsBelangen veel te danken aan ons erelid Co de Kloet.

Co bedankt voor alles. Bedankt dat je er voor ons nog steeds was.

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING

 10 november 2020
  • Inleiding/Algemeen

Ik neem u even mee terug in de tijd, naar juli 2019, we behandelden toen in de raad de Kadernota, de begroting 2020 moest nog worden gemaakt. De slotwoorden van onze algemene beschouwingen luidden toen als volgt: “Maar nog belangrijker is dat we daadwerkelijk oppakken wat er is voorgenomen en dat we afmaken waarmee we zijn begonnen. Dat is de belangrijkste uitdaging voor het college en de gemeenteraad.” Bij de begrotingsbehandeling van 12 november 2019 sprak ik woorden van gelijke strekking.

Er kwamen echter heel andere uitdagingen op het pad van de gemeente.
Wie had in juli 2019 kunnen voorspellen wat onze gemeente, ons land, de wereld in maart 2020 zou treffen: het coronavirus COVID-19. Er moesten maatregelen worden genomen die consequenties hadden en hebben voor de voorgenomen plannen. Gelukkig konden er veel zaken doorgaan, met name de dienstverlening naar de inwoners, maar niet alles wat was voorgenomen kon worden opgepakt en niet alles kon worden afgemaakt.
Er moest ook heel veel anders en vanuit een heel andere setting. Maandenlang, tot de dag van vandaag en zeker tot het einde van het jaar, een bijna leeg gemeentehuis, ambtenaren en bestuurders die vanuit huis werken, de gemeenteraad die digitaal vergaderingen moest houden. Wie had dat allemaal gedacht in juli 2019. Het toont aan hoe kwetsbaar we zijn als maatschappij. Maar ook dat we er in slagen om op een andere manier de gemeente draaiende te houden en het vergaderproces doorgang te laten vinden.
De fractie DorpsBelangen bedankt iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd. Speciaal wil ik onze raadsgriffier Debby de Heus en commissiegriffier Harm Steijn noemen. Het zijn uitdagende tijden voor onze griffie en ze pakken dat uitstekend op. Onze complimenten!

Maar niet alleen door de Coronacrisis worden beleidsvoornemens niet gehaald. Het is een structureel probleem. Zaken die steeds weer terugkomen in de begroting (ik noemde ze eerder “oude bekenden”) en maar niet tot een afronding komen. De heer Zagt wees daar ook op tijdens de commissievergadering van vorige week. Het college neemt te veel hooi op de vork en het lukt niet om zaken af te maken, waren woorden die ik hem hoorde zeggen. Ons advies luidt opnieuw: pak op wat is voorgenomen en maak af waarmee is begonnen.
Ik voeg daar vandaag aan toe: matig uw voornemens, kies een paar belangrijke zaken en breng die tot een goed einde.

De begroting 2021 is eind september gepresenteerd en wethouder Klink zei toen dat we in financieel guur weer zitten, met name door de hoge kosten voor de Wmo en de jeugdzorg. De gestegen kosten zijn enorm en zijn structureel van aard, zonder dat er rijksvergoedingen tegenover staan. Het gaat voor onze gemeente om een bedrag van meer dan twee miljoen euro en onze verwachting is dat dit bedrag nog zal toenemen.

Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de rijksoverheid op een onverantwoorde manier financiele risico’s op de gemeenten afgewenteld. Onze gemeente is hierdoor genoodzaakt om grootschalige bezuinigingen door te voeren. Eerder noemden we het overdragen van taken zonder het bijbehorende budget een rotstreek van de rijksoverheid en oliedom van de VNG en de gemeenten om dat te accepteren.
De tijd van ludieke acties is voorbij. Er moet stevig worden gecommuniceerd met regering en Tweede Kamer. En zo nodig moeten er opdrachten vanuit Den Haag niet meer worden uitgevoerd.

In de inleiding van de begroting geeft het college aan dat ook de coronacrisis financiele gevolgen heeft voor de gemeente. Hoe groot die gevolgen zijn en in hoeverre de gemeente daar ook in de volgende jaren voor wordt gecompenseerd door het rijk is niet duidelijk.

Al met al geen fijne vooruitzichten.

In de Inleiding van de Begroting worden vier scenario’s genoemd om de tekorten te dekken.
Het evenwichtsscenario, waarin de bezuinigingen zoveel mogelijk worden verdeeld over de programma’s waar dat enigszins mogelijk is, heeft de voorkeur van het college. Dit scenario is verwerkt in de cijfers van de begroting.

Het compensatiescenario is volgens ons niet reeel. We verwachten namelijk niet dat de rijksoverheid voldoende compensatie geeft voor de toename van de kosten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo. Indien die compensatie er onverhoopt wel komt, dan kunnen we bezuinigingen weer terugdraaien. Wij verwachten van het college dan een voorstel hoe om te gaan met het terugdraaien van bezuinigingen, dan wel het terugdraaien van de OZB-verhoging.

In het afbouwscenario worden de OZB-inkomsten niet extra verhoogd, waardoor het nodig is om ook fors te bezuinigen op budgetten die in het bestuursakkoord zijn vastgelegd, zoals ondernemersmanagement en het dorpenbeleid. Deze laatste bezuinigingsmaatregelen zijn ook opgenomen in het solidariteitsscenario. Voor DorpsBelangen zijn dit onbespreekbare bezuinigingen en daarom vallen deze twee scenario’s voor ons af. 

Wij kiezen met het college voor het evenwichtsscenario. Dit scenario gaat er van uit dat de kosten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo met meer dan 2 miljoen euro toenemen en het rijk alleen compensatie geeft voor het abonnementstarief.
Een groot deel van de benodigde dekking wordt gehaald uit een forse verhoging van de OZB-tarieven, welke verhoging gemiddeld genomen voor de helft wordt gedempt door het verlagen van de tarieven voor rioolheffing.

In het evenwichtsscenario zit ook het verhogen van de hondenbelasting met 5% bovenop de inflatiecorrectie. Met deze 5%-verhoging is de fractie DorpsBelangen het niet eens. Het is ongepast om de inwoners die een hond hebben extra te belasten. Wij verzoeken het college dan ook deze verhoging van de hondenbelasting niet op te nemen in belastingverordening die we in december in de raad gaan vaststellen.

 

  • Programma Veiligheid

De in het Programma Veiligheid aangekondigde wijzigingen in het evenementenbeleid moeten eerst in de raad worden besproken en indien vastgesteld met grote zorgvuldigheid vanuit de gemeente worden doorgevoerd.

Leges heffen op niet-commerciële evenementen heeft niet onze voorkeur. Er wordt al een groot beroep gedaan op de vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, er is minder ondersteuning vanuit de politie en brandweer, meer vrijwilligers om alles in goede banen te leiden en dan toch leges heffen? Geen goed idee, vindt de fractie DorpsBelangen.

 

  • Programma Openbare Ruimte

In het Programma Openbare ruimte staat dat bij de begrafenisrechten wordt gestreefd naar 100%-kostendekking. Dit uitgangspunt onderschrijven wij in principe.

Wij zijn onlangs allemaal benaderd door een mevrouw die moeite had met het hoge tarief van € 230,- voor het overschrijven van een graf op een andere naam. Volgens die mevrouw en volgens ons een eenvoudige administratieve handeling. DorpsBelangen is kort daarna benaderd door een andere mevrouw met precies hetzelfde probleem.
Wij verzoeken het college in de komende belastingverordening een gedifferentieerd tarief op te nemen, d.w.z. een tarief van een paar tientjes voor mensen die op eigen initiatief verzoeken een graf over te schrijven op een andere naam en een hoger tarief voor de gevallen waarbij de gemeente op zoek moet gaan naar rechthebbenden.

Wij hebben goede nota genomen van de mededeling in de beeldvormende sessie over de begroting op 20 oktober dat de herinrichting van de Hallincklaan en de omgeving rondom het Walderveenbad in 2021 in voorbereiding wordt genomen. Uitstel zal door de fractie DorpsBelangen niet worden geaccepteerd.

We zijn enorm geschrokken van de mededeling van het college -in antwoord op een vraag van een andere fractie- dat de jaarlijkse dotatie aan het wegenfonds veel te laag is en dat er sprake is van een jaarlijks tekort van € 932.465,--.  
Hoe kan dat nou? We kregen altijd als informatie dat de jaarlijkse storting in het wegenfonds voldoende is en dan nu meer dan negen ton per jaar te weinig?
Dit vraagt om een gedegen uitleg. Dat hoeft niet tijdens deze begrotingsbehandeling, maar wel zo spoedig mogelijk in een reguliere commissievergadering.

Het Appelboom-project ‘Mijn baas ruimt op’ is succesvol gebleken. Het college is voornemens om hierop door te pakken en de hondenpoep in heel Wijdemeren tot een minimum te beperken. Dorpsbelangen ziet uit naar dat voorstel. Vorig jaar was de pilot een succes, maar zei de wethouder dat heel Wijdemeren voorzien van bakken en zakjes absoluut niet mogelijk was. Door wie en hoe wordt dat dan nu geregeld? En uit welk potje komt dat?

Als een van de eerste fracties stelde DorpsBelangen vragen over het groenonderhoud op de begraafplaats aan de Rading. Het kan dan theoretisch geen achterstallig onderhoud zijn, de mensen die daar komen ervaren de verwaarloosde aanblik als pijnlijk en emotioneel. Ook al voldoet onderhoudsniveau B op ander terrein, hier vergen de omstandigheden opschalen naar onderhoudsniveau A. Graag een harde toezegging van het college.

DorpsBelangen gaat er van uit dat de in 2021 geplande renovaties van speelvoorzieningen plaatsvinden in samenspraak met de wijken waar de voorzieningen zich bevinden. En dat geldt ook voor straatmeubilair. Luister naar inwoners (direct-betrokkenen) waar behoefte aan is.

De beheer- en onderhoudsplannen van ons areaal worden geactualiseerd. Tevens is het de bedoeling om voor het einde van dit jaar inzicht te krijgen in de staat van onderhoud van onze kapitaalgoederen.
De manier van aanbesteden hierbij wordt steeds belangrijker, willen we dit goed en verant-woord kunnen blijven doen. De eerder dit jaar aangetrokken beheersmaatregelen en de voorgestelde onderzoeken hoe dit het beste in de toekomst strak in de smiezen gehouden kan worden, zijn in de breedste zin cruciaal voor het voortbestaan van de gemeente.
DorpsBelangen adviseert het college hier een sterk bijgedraaid beleid in te voeren.

In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen staat dat geactualiseerde Beheersplannen Overige Waterwerken, Kunstwerken (bruggen), Beschoeiing en Openbare Verlichting eind 2020 ter besluitvorming aan de raad zijn voorgelegd. Wij hebben die beheersplannen nog niet gezien en gaan er van uit dat we daarover uiterlijk in het eerste kwartaal 2021 kunnen spreken.

 

  • Programma Economische Zaken, recreatie en toerisme

In dit programma is opgenomen dat het proces rond met voornemen om de ’s-Gravelandse-vaart beter bevaarbaar te maken (als onderdeel van het Gebiedsakkoord) wordt voortgezet.
Vorig jaar tijdens de begrotingsbehandeling heb ik gezegd dat de fractie DorpsBelangen zeer veel begrip heeft voor de zorgen van bewoners van Noordereinde en Zuidereinde wat betreft de directe leefomgeving aan de achterzijde van hun woningen en dat wij dat zwaar zullen laten wegen bij de besluitvorming.
Voortschrijdend inzicht heeft de fractie DorpsBelangen ertoe gebracht dat we het proces rond het beter bevaarbaar maken van de ’s-Gravelandsevaart voor het aanbod van waterrecreatie volledig moeten stoppen.
Wat ons betreft moet het college zich richten op alternatieven en als goede alternatieven er niet zijn, dan is dat jammer voor dit onderdeel van het Gebiedsakkoord.

 

  • Programma Sociaal Domein

Kunst en Cultuur is in Nederland geen sector die financiële overvloed kent. En in Wijdemeren al helemaal niet. Nu door de coronacrisis het ook nog eens stil is komen te liggen, heeft het dramatische gevolgen voor het voortbestaan ervan. Den Haag stelt miljoenen euro’s beschikbaar voor steun, maar dat bereikt onze dorpen niet.
Kunst, cultuur, persoonlijke ontwikkeling, creativiteit, vermaak en sport zijn fundamenteel voor een gezonde samenleving. Dat dit bij ieders directe leefomgeving start en niet bij het Rijksmuseum, mag overduidelijk zijn.
Doordat bedrijven, ondernemers en huishoudens zichzelf in deze crisistijd overeind moeten zien te houden, is vanuit de samenleving niet veel steun voor de sector te verwachten.
De steun moet vanuit de gemeente komen. Wij zijn als gemeente en gemeenteraad verantwoordelijkheid voor het welzijn. Deze sector is van groot belang om eenzaamheid en depressies te voorkomen. Cultuur dat zijn we zelf.
DorpsBelangen zal zich daar altijd hard voor blijven maken, en juist nu! Wat ons betreft dus geen bezuiniging op kunst en cultuur. Het is zelfs schaamtevol om het kleine beetje dat er nog is, te gaan bezuinigen. Het zal de begroting immers niet redden.
Daarom dienen wij een amendement in, waarin is opgenomen: het schrappen uit het Evenwichtsscenario van de voorgestelde bezuiniging van € 20.000,-- voor de kunst- en cultuurweek.
Want juist als we uit coronacrisis komen, zal de kunst- en cultuurweek gepland moeten worden in een verbeterde vorm dan vorig jaar.
Op die wijze worden de uitingen van onze kunstenaars onder de aandacht gebracht en volgen we de rijke traditie van onze culturele historie, voor zowel inwoners als bezoekers van onze dorpen.

 

  • Programma Natuur en Milieu

De overdracht van provinciale bodemtaken naar de gemeenten is iets waarop we heel alert moeten zijn. Bij een voorgenomen warme overdracht hoort ook overdracht van voldoende geld om de taken te kunnen laten uitvoeren door de OFGV. Of het geld van het rijk komt, of van de provincie of van beiden, dat maakt ons niet uit, als het maar voldoende is.
Krijgen we niet voldoende geld, dan moeten we weigeren om die taken uit te voeren. We hebben ons lesje onderhand geleerd!

 

  • Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Woningbouw moet doorgaan in Wijdemeren, zowel binnen de kernen als aan de randen van de dorpen. Want het is belangrijk dat we de vitaliteit van de dorpen behouden en versterken. De mogelijkheden die er zijn moeten wat ons betreft voortvarend, maar wel zorgvuldig worden opgepakt, zonder participatie uit het oog te verliezen en met aandacht voor infrastructuur en voor de esthetiek en het karakter van onze dorpen.

In de paragraaf Grondbeleid lezen we dat voorlopig slechts een deel van het oorspronkelijke plan Ter Sype kan worden ontwikkeld. Het betreft 60 tot 80 woningen, waarvoor het stedenbouwkundig plan wordt aangepast. Wij dringen er bij het college op aan dat deze planontwikkeling in 2021 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Graag een harde toezegging van het college.

 

  • Slotopmerking

Tot slot van onze algemene beschouwingen nog een afrondende opmerking.

Onze ambtelijke organisatie heeft dit jaar, ondanks de nog voortdurende coronacrisis, een flinke prestatie geleverd. Het college heeft de raad gemeld dat de aanvullende maatregelen en gedeeltelijke lockdown voor nog meer werkdruk zorgen.
Wij snappen dat het management en het college steeds opnieuw prioriteiten moeten aanbrengen om zo ruimte te creëren en dat het gevolgen heeft voor de lange termijn agenda. In het komende begrotingsjaar 2021 zal dat naar verwachting helaas niet anders zijn.

Wij vertrouwen er op dat het college de gemeenteraad regelmatig informeert over de stand van zaken en eventuele noodzakelijke wijzigingen in de prioriteiten.

Fractie DorpsBelangen
René Voigt - Ria Hennis - Patricia IJsbrandij - Rob Duikersloot - Patricia van der Schot

 

Provincie Noord-Holland en de ivoren toren

Hieronder ingezonden brief in Weekblad Wijdemeren van 4 november 2020

Met de invoering van het Bijzonder Provinciaal Landschap geeft de Provincie nogmaals aan  hoever  ze  afstaan  van  de normale burger en de diverse gemeentes.

Door deze invoering wordt 95% van de Gemeente Wijdemeren op slot gezet. Er mag niets meer en er kan niets meer. Geen levendige kernen meer. Geen nieuwe woningen. Geen florerend bedrijfsleven  en  winkelbestand.  Scholen die sluiten. Een teruglopend ledenbestand bij de verenigingen.

En waarom?

Omdat de Provincie vindt dat we groen moeten  worden.  Vinden  we  dat niet allemaal? Iedereen is begaan met de prachtige Gemeente.  De  mooie  plassen,  de prachtige vergezichten. Dat moet behouden blijven. Voor nu en in de toekomst. Maar waarom moet dan 95% van de Gemeente op slot?
Geen idee.
Niemand weet het.

Wat we wel weten is bijvoorbeeld de Ouden Nieuw Loosdrechtsedijk onder het BPL vallen. Er mag daar dus niets meer. Voor alles moeten we toestemming aan de ivoren toren. En wat doet onze Gemeente?

Onze Gemeente steekt haar nek uit voor initiatieven die er spelen. En al speelden voor de invoering van de BPL. Goed dat de Gemeente dit doet.
Wijdemeren kent veel woningzoekenden. Jong en oud wil graag in onze Gemeente wonen, en terecht.
Gaat dit dan alles zonder inspraak van ons als burger?
Nee natuurlijk niet. Elk plan zal keurig via de Gemeenteraad moeten worden goedgekeurd en daar is de mening van de burgers ook van belang. En volkomen  democratisch  proces dus!
Laat u dus niets op de mouw spelden door lokale politici die de BPL omarmen.
Die willen niets. Geen vooruitgang, geen nieuwe woningen, geen levendig bedrijfsleven. Die willen een reservaat.
Net zoals de Provincie ons nu ziet. Vanuit de ivoren toren.............

Piet van Dijk

 

Ab Krook is overleden

Ab is dinsdagavond 13 oktober 2020 overleden. Alom zeer gewaardeerd als schaatscoach en als raadslid van DorpsBelangen.
Ab had zich voor de tweede keer als lijstduwer op de kieslijst laten zetten, maar kreeg zoveel voorkeurstemmen dat hij het zijn verantwoordelijkheid vond om zich ook als raadslid zich in te zetten.

Als raadslid van DorpsBelangen heeft hij met zeer veel overtuiging zijn werk gedaan en ook duidelijk zijn stempel gedrukt op de fractie. Ab was een goede verbinder.

Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten en natuurlijk met name naar Ineke.

Ab bedankt. Fijn dat je er was.

 

Wijdemeren steunt verzet buurt tegen baggeropslag Egelshoek

Overgenomen uit de Gooi en Eemlander 7/10/2020

Het verzet tegen een baggerdepot tussen Loosdrecht en Hilversum krijgt onverwachte steun: Van de gemeente Wijdemeren zelf.

Wat wethouder Jan-Jaap de Kloet betreft moet de provincie Noord-Holland voor de 125.000 kuub bagger ook andere opties dan inklinken bij Egelshoek onderzoeken. Hij wijst op de weerstand bij omwonenden, maar ook op knelpunten die recenter duidelijk werden, zoals de grote natuurwaarde van het gebied (waar ook kwelwater omhoog komt).

De provincie had dat gebied eerder zelfs gepresenteerd als onderdeel van een door buurtvereniging De Weersloot te ontwikkelen natuurgebied. De wethouder wijst erop dat sommige grondeigenaren van de provincie grond moeten inleveren voor natuurontwikkeling, terwijl diezelfde provincie nu natuur wil opofferen voor het slibdepot. De Kloet haalt ook de vrees voor stank, ongedierte en verkeersoverlast aan.

Hans van Keken

 

Nog steeds Corona

Beste leden van DorpsBelangen,

We hadden tot voor kort gehoopt en verwacht dat we op 5 oktober 2020 weer een ledenvergadering konden houden. Helaas is dat niet zo omdat ook wij, terecht, de RIVM regels moeten volgen voor uw en onze veiligheid.

Voorlopig zijn alle ledenvergaderingen afgelast. De raad en de commissies zijn ook weer volkomen digitaal. Zodra het weer ander wordt laten we het u natuurlijk ook weer direct weten

 

Corona

Beste leden van DorpsBelangen,

Het dagelijkse nieuws wordt de afgelopen weken bepaald door alles wat te maken heeft met het Corona-virus en de gevolgen ervan.

Ons bestuur, de fractie en de wethouder realiseren zich dat dat voor een groeiend aantal inwoners van onze dorpen steeds dichterbij komt. Of we worden direct geraakt door het virus, of we kennen wel iemand die er op een of andere manier mee te maken heeft.

Dan hebben we het dus over onze gezondheid. Die komt altijd op de eerste plaats. We wensen iedereen voor wie de gezondheid nu iets is waar extra op moet worden gelet of keihard aan moet worden gewerkt, heel veel beterschap en sterkte.

Voor hen en voor iedereen is het dagelijks leven totaal veranderd. Wat zo vanzelfsprekend leek, waar we in ons dagelijks leven niet eens over nadachten, is anders dan pakweg een maand geleden. Ook dat vereist aanpassing en dat valt niet iedereen even gemakkelijk. In de persoonlijke sfeer bijvoorbeeld als werknemer of als ondernemer.
Bedrijven hebben het moeilijk en proberen, geholpen met allerlei regelingen die door de overheid zijn geïntroduceerd, door deze tijd heen te komen.

Dat geldt eveneens voor de ondernemingen in onze kernen. DorpsBelangen staat voor de belangen van onze dorpen, en dus ook voor de zeer velen hardwerkende ondernemers. Die hebben niet alleen de steun nodig van onze gewaardeerde kiesvereniging maar van elke inwoner van Wijdemeren. Koop dus in eigen dorp, steun onze winkeliers.

En zorg voor elkaar, let op dat we met elkaar ons aan de gedragsregels houden zodat we deze rare tijden doorkomen. Steun elkaar, help elkaar en laten we bewijzen dat we in onze levendige kernen, in onze mooie gemeente de schouders eronder kunnen zetten.

Eendrachtig en krachtig.

Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen

 

Ledenvergadering 31 maart in het Spieghelhuys is wegens de CORONA-pandemie afgelast

Helaas is de ledenvergadering van 31 maart aanstaande in het Spieghelhuys afgelast. Het Coronavirus zal de wereld nog wel even dwars zitten. U kunt uw opmerkingen en vragen natuurlijk gewoon kwijt bij de fractieleden en het bestuur. Het algemene mailadres is info@dorpsbelangen.nu
Wilt u een specifiek fractie- of bestuurslid mailen dan kan dat via de mailadressen die staan op de fractie en bestuurspagina.
Dank voor u begrip

 

Jan-Jaap de Kloet eervolle 2e plaats bij de verkiezing Goois Politicus van 2019

Bij de verkiezingen van Goois Politicus van het Jaar 2019 heeft Jan-Jaap de Kloet, wethouder DorpsBelangen, een eervolle 2e plaats verworven.
Met deze eervolle en welverdiende vermelding is DorpsBelangen natuurlijk heel erg blij.
Wij feliciteren Jan-Jaap van harte.

 

DorpsBelangen Diner 2019

Het DorpsBelangen diner hebben we dit jaar gehouden bij Restaurant Robberse Eiland.
Het was een heerlijk, sfeervol en bovenal een gezellig diner. Wij vonden het een doorslaand succes.

 

Schriftelijke vragen over brandblusvoorzieningen

2019-S-27
Ingediend op 10 september 2019, afdoening in 30 dagen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geacht college,

Op 3 juli beantwoordde u schriftelijke vragen van de fractie DorpsBelangen over de brand aan de Oude Molenmeent in Nieuw-Loosdrecht. Wij willen u bedanken voor de beantwoording van de vragen. De antwoorden namen enige vraagtekens weg, maar voor DorpsBelangen rezen er ook nieuwe vragen. Mede omdat de ambitie met betrekking tot woningbouw groot is, heeft onze fractie enige zorgen over de bluswatervoorzieningen in heel Wijdemeren.

Graag willen wij de portefeuillehouder verzoeken een onderzoek in te stellen naar hoe brandblusvoorzieningen (bluswaterpunten) worden meegenomen in nieuwbouwplannen, en hoe het nu is gesteld met deze voorzieningen bij alle bestaande bebouwing in Wijdemeren.

Als uitgangspunt voor het onderzoek zouden wij graag een reactie hebben op de volgende vragen:

- Zijn er voldoende bluswater-/brandweervoorzieningen in de gemeente Wijdemeren?
- Hebben ze genoeg volume en/of kracht?
- Zijn ze goed bereikbaar en in goede staat?
- Hoe worden genoemde veiligheidsvoorzieningen meegenomen bij aanvang van nieuwbouwprojecten?

Wij danken u alvast voor de reactie op dit verzoek.

Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie van DorpsBelangen,

Patricia IJsbrandij

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN KADERNOTA 2020

Op basis van de Kadernota wordt de begroting gemaakt. Het is dus een belangrijk financieel en beleidsmatig document, waarmee het college de komende maanden de Begroting 2020 gaat opstellen.

In de inleiding van de Kadernota worden twee thema’s genoemd, te weten het stimuleren van de groei van het inwoneraantal en het omgaan met de gevolgen van de toenemende vergrijzing. Los van de vraag of die thema’s zo expliciet door de gemeenteraad zijn aangedragen, zijn het wel belangrijke thema’s, waarmee de DorpsBelangen kan instemmen.

Het stimuleren van de groei van het inwoneraantal is uitgewerkt in het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, bij het onderwerp woningbouw. Jaarlijks groeit de gemeente met circa 100 tot 200 woningen. Dat is geen spectaculaire groei en dat hoeft wat DorpsBelangen betreft ook niet. We zijn inmiddels een gemeente met 24.000 inwoners en ons voorzieningenniveau is daarop afgestemd.
Belangrijk is echter wel dat jonge gezinnen met kinderen in onze gemeente een huis kunnen kopen of huren.
Daarover gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van een kansenkaart voor de korte, middellange en lange termijn. Zodat we invulling kunnen geven aan de bestuurlijke wens om voor de komende tien jaar voldoende harde plancapaciteit te hebben en we tenminste het huidige bouwtempo kunnen volhouden.

Hoe om te gaan met de gevolgen van de toenemende vergrijzing wordt beschreven in programma Sociaal Domein. Wat kunnen we doen om de gevolgen zo beheersbaar mogelijk te houden? In de Kadernota worden drie experimenten kort beschreven. Wij vinden de kosten voor deze pilots goed verdedigbaar en adviseren het college hiermee zo spoedig mogelijk te starten. Wat wel opvalt is dat die experimenten zijn gericht op wonen en de woningmarkt. Wij denken dat toenemende vergrijzing ook aandacht op andere terreinen vraagt. Wij vragen het college dit onderwerp in het begrotingsjaar 2020 met de commissie maatschappelijke en sociale zaken te bespreken.

We gaan nu in op enkele in de Kadernota genoemde onderwerpen.

In het Bestuursakkoord is opgenomen dat de specifieke eigenheid van de afzonderlijke kernen vraagt om nieuwe vormen en methoden, om de betrokkenheid van de inwoners bij het openbaar bestuur te stimuleren en te borgen. Dat het Dorpenbeleid in de Kadernota als beleidstoevoeging is opgenomen is dan ook logisch. Er wordt gewerkt aan een beleidsnotitie en een uitvoeringsplan en er is ook formatie nodig. We moeten er inhoudelijk nog over spreken, maar het is verstandig om financiële middelen in deze Kadernota vast te leggen.

In het programma Bestuur en Burger meldt het college dat een toekomstbestendige huis-vesting voor de gemeente voor de lange termijn in beeld komt. Het college wil hierover een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Dit komt voor ons uit de lucht vallen. Wij willen dat het college hierover eerst met de raad in gesprek gaat aan de hand van een startnotitie. Kunt u dat toezeggen?

Dat het geraamde budget voor een Strategisch adviseur van € 50.000 wordt ingezet om financiële ruimte te scheppen, is wat DorpsBelangen betreft akkoord. Het budget was bedoeld om in te zetten op de vorming van één gemeente Gooi & Vecht binnen tien jaar. Dat blijft wel de lange termijn doelstelling waaraan binnen de bestaande mogelijkheden wordt gewerkt. Maar de acute druk is weg door het stopzetten van de arhi-procedure, door het proces van organisatieversterking, de versterking van de eigen bestuurskracht en de regionale bestuurskracht.

Op initiatief van de PvdA/GL is er een amendement opgesteld om budget voor de rekenkamercommissie beschikbaar te hebben, op een niveau dat voldoende moet zijn voor onze gemeente. Wij zijn mede-indiener van het amendement en zullen het steunen.

Wij kunnen instemmen met de in de Kadernota opgenomen reactie van het college op de brief van de provincie, waarin aandacht wordt gevraagd voor het onderhoud van kapitaalgoederen, met name voor wat betreft de wegen en de beschoeiingen. We gaan er van uit dat eventuele financiële consequenties worden meegenomen in de Begroting 2020.

Het begrotingsevenwicht wordt fragiel genoemd. Dat klinkt dramatischer dan het is. Het betekent dat we voorzichtig met de financiële middelen moeten omgaan, dat er niet veel ruimte is om extra dingen te doen en dat als we iets extra’s willen, we ergens anders geld moeten weghalen. Dat is geen geschuif en gesprokkel, maar het is verantwoord omgaan met de financiële middelen.

Dan de samenwerking in de regio. Dat gaat steeds beter. Er worden gezamenlijk keuzes gemaakt en er wordt richting gegeven. En er wordt nagedacht over het versterken van de regionale slagkracht en de regionale bestuurskracht. Daarin doet Wijdemeren actief mee.
DorpsBelangen is het eens met de woorden van wethouder Boermans, die zei dat je het bij regionale samenwerking samen moet doen en niet als Wijdemeren voorop moet willen lopen.

In de commissie is gediscussieerd over de sanering van asbestdaken. De door de Tweede Kamer vastgestelde wet heeft het in de Eerste Kamer niet gehaald. Dit betekent dat de verplichte verwijdering van asbestdaken wordt uitgesteld. Wij willen weten of wat dit betekent voor de inzet van de gemeente.

In het programma Sociaal Domein meldt het college een haalbaarheidsstudie naar privatisering van de sporthallen. Een dergelijk onderzoek is volgens DorpsBelangen niet nodig en de kosten van zo’n onderzoek kunnen we ons besparen.
Een individuele aanpassing bij niet goed functioneren kan dan ook sneller en effectiever als er niet een maandenlang onderzoek aan vooraf gaat.
Ons advies aan het college: laat de goed lopende sporthallen met rust en onderneem actie indien er signalen afgegeven worden als er ergens iets niet soepel verloopt.

In het programma Werk en inkomen lezen we dat de helft van het aantal personen in de bijstand statushouder is. DorpsBelangen vindt het zeer belangrijk dat het aantal mensen dat afhankelijk is van deze basisvoorziening zo laag mogelijk is. Dan zijn statushouders het laaghangende fruit in deze situatie.
Uit gesprekken met statushouders blijkt immers dat zij niets liever willen dan werken, om zo een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen. Hierop inzetten met extra menskracht kan een dubbelwerking hebben. Minder uitkeringen kunnen hiervan een direct gevolg zijn.
Wij steunen dit idee van het college en roepen de wethouder op net een stap meer te zetten bij het begeleiden van statushouders naar werk.

In het programma Sociaal Domein vraagt het college € 45.000,-- structureel voor Kwaliteits-controle jeugd. Als DorpsBelangen zijn we voor borging van doelmatigheid van processen en voor rechtmatigheid van betalingen. Maar deze alinea is onduidelijk geformuleerd en we behoefte hebben aan enige uitleg van de wethouder. Wat worden de taken van deze nieuw aan te stellen medewerker?

Al staan Kunst en Cultuur als zodanig niet genoemd in de Kadernota 2020, DorpsBelangen hoopt de vooruitgang brede zin tegemoet te kunnen zien. En wel in de nieuwe beheersvorm voor alle accommodaties, die wordt meegenomen in de toekomstvisie Maatschappelijk Vastgoed. Via het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waardoor bezoekers zich gastvrij onthaald voelen, want cultuur deel je en inspireert anderen. En het Evenementen-beleid 2019-2022, omdat evenementen en festiviteiten een bijdrage leveren aan de beleving van de gemeente. Dat door het Dorpenbeleid, de Appelboom projecten en de getalenteerde kunstenaars van Wijdemeren onze cultuur bevestigd blijft, zoals te zien was tijdens de kunstroute afgelopen Pinksterweekend.
Cultuur is van ons allemaal, daar kun je geen nee tegen zeggen. Cultuur dat zijn we samen. DorpsBelangen kijkt daarom reikhalzend uit naar de eerste Cultuurweek van Wijdemeren.

Als ruimtescheppende maatregel wordt voorgesteld € 26.000,-- minder toe te voegen aan de Reserve Speeltoestellen. Daar heeft DorpsBelangen moeite mee.
Het is nog vrij recent dat we in de raad hebben besloten, namelijk slechts anderhalf jaar geleden, om jaarlijks € 51.000,-- toe te voegen aan die reserve.
Dit was naar aanleiding van het té ver opgelopen achterstallig onderhoud van de speel-toestellen én de inrichting van de speelterreinen zelf.
Ook al wordt het onderhoud van de nieuwe speeltoestellen uit een andere pot betaald, om achterover te leunen en nu al de jaarlijkse storting in deze reserve te halveren, is naar de mening van DorpsBelangen niet actief inzetten op blijvend innoveren in de buitenspeel-ruimte.
Om gestimuleerd te worden om naar buiten te gaan, is een prettige leefomgeving en voldoende mogelijkheden om er plezier te beleven een vereiste. Spelen en bewegen dragen bij aan de gezondheid van elke leeftijdsgroep. De gemeente heeft hierin duidelijk een verantwoordelijkheid naar haar inwoners.
Deze reserve is in december 2017 bedoeld om blijvend in voldoende dekking te kunnen voorzien, op dit taakveld, zoals ook genoemd in de voorliggende nota. Laten we daarom niet € 26.000 minder in deze reserve stoppen, maar kijken of meer wijken de komst van speeltoestellen toejuichen.
We hebben immers de ambitie als gemeente uitgesproken aantrekkelijker te willen zijn voor jonge gezinnen, we willen meer woningen bouwen, ook aan de randen van de dorpen, navenant zullen er ook meer speeltoestellen nodig zijn.
Speeltoestellen zijn er echter voor elke generatie. Denk aan speelveldjes met voetbal- of basketbal goaltjes, een waterbaan of volleybalnet op een strandje.
En vergeet onze vergrijzende samenleving niet! Een visbankje aan de waterkant, een schaakbord of jeu-de-boule-baan op een plein. Allemaal speeltoestellen!

In het Programma Natuur en Milieu wordt voorgesteld om voor de uitvoering van het Duurzaamheidprogramma een bedrag van € 40.000,-- structureel beschikbaar te stellen.
Dat duurzaamheid een grote opdracht impliceert blijkt wel uit het feit dat duurzaamheid zo’n twintig keer op verschillende onderdelen genoemd wordt in de Kadernota 2020.
Het kan inmiddels niemand meer zijn ontgaan, ontkennen heeft ook geen zin, of we willen of niet, we zitten er midden in en hebben er allemaal -individueel en als samenleving- aan bij te dragen. De energietransitie, de CO2-reductie en het transformeren naar een circulaire duurzame samenleving.
Ook voor onze gemeente is de opdracht groot en de ambitie evenzó groot. De beperkingen in financiële middelen en ambtelijke capaciteit, alsmede de dikwijls stagnerende communicatie tussen alle betrokkenen, maken de weg naar de doelstellingen van aardgasvrij in 2030 en klimaatneutraal in 2050, onoverzichtelijk en onnodig zwaar. Laten we vooral voor ogen houden dat we met elkaar één missie hebben.
Al wil de commissie Duurzaamheid te veel te snel, we boeken toch ook, dan wel langzaam, vooruitgang. Onlangs werd de ambtelijke capaciteit op duurzaamheid vergroot naar 1,8 fte, al is dit nog altijd krap, en beleefde Wijdemeren haar eerste Duurzame Week, die belangrijk is voor het creëren van bewustzijn en het delen van kennis.
Ook wij vinden dat de Duurzaamheidagenda leidend moet zijn in de stappen die worden gezet. Mede de turbulentie in de raadsvergadering van afgelopen 6 juni maakt dat we ervan doordrongen zijn dat samenwerking (zeker ook met de regio), transparantie en communicatie absoluut noodzakelijk zijn. En dat het ambitieuze duurzaamheidprogramma daadwerkelijk uitvoeren, vrijwel onmogelijk wordt zonder budget.
Willen we de voortgang bespoedigen, dan zal voor duurzaamheid meer tijd en meer geld vrijgemaakt moeten worden. Wij verwachten van het college hiervoor voorstellen.

Tot slot van onze algemene beschouwingen enkele afrondende opmerkingen.

Wat we lastig vinden in de nu voorliggende Kadernota is dat er projecten in staan die in 2019 zijn opgepakt of worden afgerond. Die horen niet thuis in de Kadernota voor het jaar 2020. Het komt de leesbaarheid ten goede als daar rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van de Begroting.

De in de Kadernota genoemde ruimtescheppende maatregelen hebben onze instemming, met uitzondering van de halvering van de storting in de Reserve Speeltoestellen.
De in de Kadernota voorgestelde beleidstoevoegingen kunnen wij steunen.

Wat ons betreft kan het college op basis van deze Kadernota de Begroting voor 2020 voorbereiden en in het najaar aan de gemeenteraad voorleggen.
Als zich in de komende maanden nog onverwachte financiële en beleidsmatige wijzingen voordoen, verzoeken wij het college om in de begroting die eventuele beleidsmatige en cijfermatige wijzigingen duidelijk in beeld te brengen.

Tot slot nog een belangrijk advies dat DorpsBelangen het college en de raad wil meegeven. Niet alleen wat betreft de Kadernota en de Begroting, maar in z’n algemeenheid.

Bij het meten van de bestuurskracht van de gemeente wordt als belangrijkste punt beoor-deeld of het de gemeente lukt om de voornemens die in de begroting staan ook daad-werkelijk te realiseren. Lukt dat niet dan krijgt de gemeente van de provincie een onvoldoende beoordeling.
Om dat te voorkomen kun je ambitieloos heel weinig beleidsvoornemens in de begroting opnemen, zodat je zeker weet dat je die kunt realiseren. Daar zijn wij geen voorstander van, want de gemeente moet ambitieus blijven.

Maar nog belangrijker is dat we daadwerkelijk oppakken wat er is voorgenomen en dat we afmaken waarmee we zijn begonnen. Dat is de belangrijkste uitdaging voor het college en de gemeenteraad.

Fractie DorpsBelangen
René Voigt – Ria Hennis – Patricia IJsbrandij – Rob Duikersloot

Wijdemeren 13 juni 2019

 
 

 

fb Twitter instagram