facebook twitter instagram
 
Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Column van Putter
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2018-2022
 
Staf
 
AVG verklaring

 

 

Reactie van DorpsBelangen op de "Black out" van Van der Hoek

“Een black out”. Beter had onze fractievoorzitter René Voigt het niet kunnen verwoorden. Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, vond het nodig om te zeggen dat Wijdemeren nog anderhalf jaar de tijd heeft om zich te bewijzen als zelfstandige gemeente.

Een opmerking in een interview met NH Nieuws. Een losse flodder, en heel duidelijk de kretologie van iemand die zijn zin niet heeft gekregen.

Toen vorig jaar bekend werd dat de minister de mening van de inwoners wél belangrijk vindt, en de fusie tussen Wijdemeren en Hilversum van tafel werd geveegd, gooide Van der Hoek nog dezelfde dag de fusie-handdoek in de ring. Als een mokkend kind stapte hij uit de politieke speeltuin.

Nu - een maand voor provinciale-statenverkiezing – wil hij zijn gedram nog een keer hoorbaar maken. Gelukkig wordt hij ter verantwoording geroepen door de statenlieden.
Wijdemeren investeert tonnen in de organisatie die steeds beter wordt, financieel staan we er goed voor en we voeren onze ambities uit.

De opmerking van Van der Hoek komt niet alleen zo maar uit de lucht vallen, hij is nog ook eens ongepast. De eerste voorbereidingen worden getroffen voor het aanstellen van een benoemde ‘vaste’ burgemeester in een zelfstandig Wijdemeren. Donderdag 14 maart komt de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk zelf naar Wijdemeren om te praten over de profielschets van de nieuwe burgervader.

Ook daarom getuigen de uitspraken van Van der Hoek zeker niet van behoorlijk bestuur. Aandachttrekkerij in campagnetijd? Daar lijkt het meer op. Zeker gezien het dramatische verlies in de peilingen voor zijn partij (D66).

Aan dat soort fratsen hebben wij bij DorpsBelangen geen enkele boodschap. Wij houden vast aan wat we altijd al zeggen, ´Zelfstandigheid voorop`. Zeker nu we hard werken aan een sterke gemeente met bloeiende kernen. Bij DorpsBelangen draait het dan ook altijd om de belangen van onze dorpen.

Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen

 

Gooi en Eemlander 2/2/19 bericht over onderstaande motie

 

MOTIE VREEMD AAN DE AGENDA
‘Hoge Nood’

Het tijdig kunnen bereiken van een toilet is voor iedereen essentieel.

De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 31 januari 2019;

Overwegende dat:

 • er een algemeen landelijk probleem is aangaande de hoeveelheid beschikbare openbare toiletten;
 • het niet tijdig kunnen bereiken van een toilet als gevolg kan hebben dat inwoners ervoor kiezen de deur niet meer uit te gaan;
 • dat voor een gemeente als Wijdemeren, die ook een welkome gemeente voor recreanten en toeristen wil zijn, het belangrijk is dat er voldoende goed bereikbare openbare toiletvoorzieningen zijn;
 • dat onder auspiciën van de Maag Lever Darm Stichting een aantal maatschappelijke organisaties op 22 november 2018 de zogenoemde Toiletalliantie hebben opgericht, met als doel over een paar jaar het probleem landelijk opgelost te hebben;
 • dat de Toiletalliantie hierbij nauw samenwerkt met de makers van de “HogeNood”-app, waar overheden en ondernemers hun toiletlocaties kunnen aanmelden, zodat deze voor iedereen vindbaar worden;
 • zowel de vergrijzing als het toeristische karakter van de gemeente Wijdemeren extra aandacht voor voldoende openbare toiletvoorzieningen vereist;
 • dat voldoende openbare toiletvoorzieningen ertoe bijdragen dat iedereen zich welkom en senang voelt in Wijdemeren;  

Constaterende dat:

 • er in Wijdemeren onvoldoende openbare toiletvoorzieningen zijn;
 • in Oud-Loosdrecht het openbare toilet aan de Porseleinhaven is weggehaald en daarmee het probleem is toegenomen;
 • het een taak van de gemeentelijke overheid is om voldoende openbare toiletvoorzieningen in kaart te brengen en zo nodig te realiseren;
 • openbare toiletvoorzieningen niet duidelijk te vinden zijn of geen herkenbaar vignet hebben;

Verzoekt het college:

 • de openbare toiletvoorzieningen in Wijdemeren in kaart te brengen;
 • ondernemers die toegang tot een toilet kunnen geven te stimuleren/te verzoeken zich aan te melden bij de HogeNood-app;
 • een vignet/sticker met een herkenbaar symbool in het leven te roepen voor op toegangsdeuren (ondernemers) en bewegwijzeringsbordjes, bijvoorbeeld aan lantaarnpalen.
 • nadat de bestaande locaties van openbare toiletvoorzieningen in kaart zijn gebracht, maatregelen te treffen om waar nodig extra openbare toiletten te plaatsen in de openbare ruimte, en er daarbij naar te streven dat er op termijn binnen iedere 500 meter een openbare toiletvoorziening beschikbaar is.

En gaat over tot de orde van de dag,

 


De fractie van DorpsBelangen                              

René Voigt
Ria Hennis
Rob Duikersloot

 

DorpsBelangen weer vol energie in 2019

De campagne, de verkiezingen, de formatie, vorming van de coalitie, het leveren van een wethouder. 2018 was voor DorpsBelangen een druk jaar. Er is veel tijd en energie gestopt in het helder uitdragen van onze ideeën en plannen. De uitslag van de verkiezingen was veelzeggend.

We doen onze naam eer aan; DorpsBelangen staat voor de belangen van onze dorpen. Geen verzinsels om stemmen te winnen, maar serieus aan de slag voor onze dorpen.
DorpsBelangen blijkt voor velen een stabiele factor in de gemeentelijke politiek. Geen grappig bedoelde acties, nooit anderen beschadigen. Altijd gericht op de inhoud en op ons belangrijke standpunt; Zelfstandigheid voorop, zo lang mogelijk en zo goed mogelijk. Versterk Wijdemeren in de komende jaren. In vergaande samenwerking, met pijn in het hart in een groter geheel. Maar, GEEN fusie met Hilversum.
We houden de rug recht. Gesteund door de minster van Binnenlandse Zaken die vorige maand liet weten dat ook zij geen gedwongen fusie wil. Gemeenten mogen creatief zijn in hun bestuurlijke toekomst. Creatief zijn wíj altijd, en daarom praten we mee over vervoer, bouwen, recreatie, cultuur en het sociaal domein. In Wijdemeren en met de andere gemeenten in de regio.
Gericht op wat het beste is voor de inwoners. Hoe weten we dat? Omdat we ons oor te luisteren leggen. Vragen naar wat u beweegt, een enquête op de Loosdrechtse jaarmarkt, aanwezig op bewonersavonden. Dat deden we, dat doen we en dat blijven we doen. Ook in het nieuwe jaar.

Wij - fractie en bestuur - wensen u mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling. In 2019 gaan we vol energie verder. Wij staan altijd voor u klaar. Als u ons nodig heeft of van gedachten wil wisselen over zaken in onze dorpen.
Onze vergaderingen zijn openbaar, het schema van onze activiteiten is te vinden op www.dorpsbelangen.nu.

De Top 6 van Dorpsbelangen
(vlnr) Rene Voigt Jan-Jaap de Kloet Ria Hennis Rob Duikersloot Jacob Doets Patricia IJsbrandij
Foto (rechtenvrij) Jessica Grezel

 

Laatste Nieuws 21-11-2018

HOERA HOERA HOERA,

Beste DorpsBelangers,

De ARHI-procedure voor de gemeentelijke herindeling is door de provincie afgeblazen. DORPSBELANGEN is hier buitengewoon gelukkig mee. Wij, als DorpsBelangen en wij, als coalitie, gaan nu kijken hoe we de volgende stappen het best kunnen doen.
Hieronder het persbericht van de provincie:


=+=+=+=+=+=+=+=+=+==+=+=+=+=+=+=+=+=+==+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Persbericht Provincie Noord-Holland


21 november 2018

Gemeentelijke herindelingen Gooi gestopt

De arhi-procedures voor de fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren en voor de fusie van de gemeenten Wijdemeren en Hilversum worden beëindigd. Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben dit besloten naar aanleiding van het concept-beleidskader herindeling 2018 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

GS constateren dat het concept-beleidskader herindeling 2018, in weerwil van wat mocht worden verwacht op grond van het regeerakkoord, de provinciale rol bij arhi-procedures niet wordt versterkt. In het beleidskader worden meer voorwaarden gesteld aan de voorkant van het proces en aan de onderbouwing van de noodzaak van een provinciale arhi-procedure. De versterking van de regionale bestuurskracht is in het beleidskader niet opgenomen als reden om een provinciale arhi-procedure te starten. GS verwachten op grond van het concept-beleidskader dat beide provinciale arhi-procedures in de Gooi en Vechtstreek op onvoldoende steun in het parlement kunnen rekenen.
Het concept-beleidskader ligt nu voor consultatie bij het InterProvinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

Duidelijkheid van belang

GS hebben – in tegenstelling tot de gebruikelijke handelswijze - de besluiten genomen op basis van het concept van het beleidskader. Dit hebben zij gedaan omdat zij verwachten dat de definitieve versie niet wezenlijk anders zal zijn, maar vooral omdat ze de Gooise gemeenten niet langer in onzekerheid willen laten. Het is van belang om de betrokken gemeenten snel duidelijkheid te verschaffen over de provinciale herindelingsprocedures, mede omdat de procedures al twee keer zijn verlengd. Daarnaast verwachten GS dat bij een verschuiving van de mogelijke fusiedatum van 2021 naar 2022 het kabinet en het parlement zich niet zullen willen baseren op bestuurskrachtonderzoeken uit 2016.

Provincie op verzoek van de minister aan de slag

De procedures voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek zijn gestart in 2017 en komen voort uit het verzoek van de minister van BZK in 2013 aan de provincie om een advies te geven over een bestuurlijke oplossing voor de toekomst van Muiden en Weesp, die past binnen een lange termijn perspectief voor de hele Gooi en Vechtstreek. Daarna zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaruit bleek dat Weesp en Wijdemeren lokale bestuurskrachtproblemen hebben en er een gebrek is aan regionale bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek. De provincie is actief aan de slag gegaan om een oplossing te bieden. De gemeente Weesp heeft inmiddels besloten op termijn bestuurlijk te fuseren met de gemeente Amsterdam.

Problemen bestuurskracht niet opgelost

GS zijn van mening dat met het stopzetten van de arhi-procedures de bestuurskrachtproblemen van Wijdemeren en de regio niet zijn opgelost. Alle gemeenten in de regio hebben aangegeven dat zij inzien dat de lokale of regionale bestuurskracht moet worden versterkt. Zij zijn het alleen niet eens over de manier waarop.

Gemeenten en minister nu aan zet

GS vinden dat het nu in de eerste plaats aan de gemeenten is om hun verantwoordelijkheid te nemen om samen met de minister van BZK een oplossing te vinden. GS wijzen daarbij op uitspraken van de minister in haar Thorbecke-lezing dat er ruimte is voor flexibiliteit, experimenten en niet-standaardoplossingen in het openbaar bestuur. GS zijn benieuwd welke mogelijkheden de minister in die context wil onderzoeken om de bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek te versterken. Waar mogelijk zal de provincie Noord-Holland op verzoek daaraan meewerken, los van de verantwoordelijkheid van de provincie in het kader van de Wet arhi.
=+=+=+=+=+=+=+=+=+==+=+=+=+=+=+=+=+=+==+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Met vriendelijke groet,
Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2019

Het college vindt dat de begroting 2019-2022 van onze gemeente er de komende jaren rooskleurig uitziet. Met het college is DorpsBelangen van mening dat er op de lange termijn voldoende geld is om de structurele uitgaven te dekken, dat er financiële ruimte is voor het realiseren van de plannen uit het bestuursakkoord en dat de lasten voor inwoners ongeveer gelijk blijven.

LEES MEER

 

De coalitie van Wijdemeren is gevormd 23 april 2018

 

De statiefoto van de wethoudersploeg 2018-2022

 

De wethoudersploeg 2018-2022

 

Sterke dorpen, regionaal verbinden

 

< Lees meer >

 
 

Kiezers van DorpsBelangen
Heel erg bedankt voor uw steun en vertrouwen.

 

Afsluiting laatste Campagnedag in "Die 2" Nederhorst den Berg

 

Rob Duikersloot, verkiezingsspot

Verkiezingsspot Rob
 

Interview op Radio6 met lijsttrekker Jan-Jaap de Kloet
Klik hier

 

Druk met de campagne van DorpsBelangen

 

Het verkiezingsmagazin 2018 is uit. Klik hier

 

Dorpsbelangen mailt aan de Burgemeester over Berenschot

Aan de burgemeester van Wijdemeren
met tussenkomst van de Griffie en met een afschrift
aan de leden van de Gemeenteraad

Geachte burgemeester,

Afgelopen maandag 26 februari vernamen wij op de voorpagina van de Gooi- en Eemlander een verhaal over het rapport van Bureau Berenschot, over hoe de eventuele herindeling in de regio Gooi en Vechtstreek vorm moet krijgen.
Tot onze verbazing werd in het krantenartikel uit het rapport geciteerd. Dezelfde dag deed ook de Wijdemeerse Webkrant verslag van het rapport.
Gezien deze opmerkelijke gang van zaken rijzen bij de fractie DorpsBelangen de volgenden vragen;

 • Hoe kan de pers de hand leggen op een vertrouwelijk rapport waar de raad nog geen kennis van heeft kunnen nemen?
 • Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd over het rapport terwijl dat dus blijkbaar al wel in omloop was?
 • Waarom heeft u na bekendmaking in de pers het rapport niet onmiddellijk aan de raad gestuurd?
 • Gezien de nu bekend geworden inhoud van het rapport Berenschot, wanneer wordt het rapport wel aan de raad gestuurd?
 • Wanneer wordt de inhoud van het rapport besproken met de raad?

Omdat de inhoud van het rapport Berenschot ons niet bekend is, zullen wij daar in een later stadium pas inhoudelijk op reageren.

Gezien deze ongewenste gang van zaken verzoeken wij u binnen een week antwoord te sturen op deze mail.

Met. vriendelijke groeten,
Fractie DorpsBelangen
Ria Hennis en Rene Voigt

 

DorpsBelangen reageert op de o-lib-motie van
"Wie het niet met ons eens is moet zwijgen"

DorpsBelangen luistert wel naar iedereen

In de politiek worden argumenten uitgewisseld en is er debat. DorpsBelangen doet daar uiteraard vol overgave aan mee. Luistert naar álle argumenten.

Dat wil niet zeggen dat wie het hardst schreeuwt gelijk heeft.
Middenin de gesprekken over zelfstandigheid van Wijdemeren en een dreigende fusie met Hilversum, bereidt O-Lib een motie voor (zie een eerder bericht op deze webkrant).
O-Lib vindt: “De provincie roept iets en dan gaan wij maar met de pootjes omhoog liggen en wachten op wat er gebeuren gaat”.

De O-Lib heren Vuyk en Israël hebben altijd angst dat de democratie geweld wordt aangedaan. Nu er een fusie door onze strot wordt geduwd, daarmee de democratie keihard buitenspel wordt gezet, geven de ex-VVD-ers niet thuis.
Erger nog, zij geven zich over, uit angst voor de provincie.
D66 haalde eerder deze week landelijk de hoon op zich door het (altijd door de Democraten gekoesterde) referendum overboord te zetten.

Op lokaal niveau stapt O-Lib nu al van principes af. Er wordt voorgesteld dat alleen degenen die in hetzelfde straatje denken als ‘Haarlem’, mee mogen praten met de schreeuwende provincie. Heren Vuyk en Israël, Liberaal staat voor vrijheid. Van denken en doen en iedereen in zijn of haar waarde laten. Voer dus gewoon open gesprekken en niet alleen met andere angsthazen.
Kiezer, leer hiervan en laat u zich bij de gemeenteraadsverkiezingen niet bedonderen.

Fractie DorpsBelangen
Ria Hennis en René Voigt

 
Jan-Jaap de Kloet (DorpsBelangen) bij GooiTV in Derde Termijn in gesprek met o.a. o-lib
 

DorpsBelangen heeft een goede en gezellige Campagnestart

Zaterdag 17 februari toen was het zover: de start van de campagne voor de gemeenteraad van DorpsBelangen. Leden van DorpsBelangen al of niet van de kieslijst, bestuur en pers waren aanwezig.
De aftrap werd natuurlijk gedaan door de intussen 25 jaar zittende voorzitter en lijstduwer Wiet van den Brink.
De wethouder/lijsttrekker Jan-Jaap de Kloet zette toen in een vlammend betoog uiteen welk kpunten in het verkiezingsprogramma 2018-2022 staan. Ook gaf hij aan dat de verkiezingskrant op het punt stond geboren te worden. Hij overhandigde de fraai ingelijste cover aan het erelid van DorpsBelangen (en de vader van Jan-Jaap). Jan-Jaap memoreerde in zijn toespraak ook nog het moment van de oprichtingsvergadering, waar hij als verslaggever van de Gooi-en Eemlander bij was.
 

 

DorpsBelangen heeft een nieuwe fractieassistent

Donderdag 8 februari is voor DorpsBelangen Patricia IJsbrandij- van Kerkhof als fractieassistent geïnstalleerd. In een volle raadzaal legde zij de eed af aan burgemeester Ossel onder toeziend oog van de raadsleden, de pers, familie en overige belangstellenden. Ons bestuurslid Joop Hennis zette haar extra feestelijk in de bloemen.
Nu zij trouw en geheimhouding heeft gezworen mag Patricia officieel haar steentje bijdragen en zal op dinsdag 20 februari voor het eerst samen met fractielid Ria Hennis aanzitten in de commissie Maatschappelijk en Sociale zaken.

Patricia:
"Het warme welkom bij het sterk en toegewijde DorpsBelangen bevestigen voor mij, dat ik me bij de juiste partij heb aangesloten. Ik start temidden van een spannende periode met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, dat motiveert mij des te meer. Ik ervaar het als een voorrecht om zo nauw betrokken te zijn en nu daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan voor de belangen van Wijdemeren."

 

Kieslijst DorpsBelangen

Kiesvereniging DorpsBelangen in Wijdemeren heeft in de ledenvergadering van woensdag 20 december Jan-Jaap de Kloet gekozen als lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het bestuur meent in De Kloet (geboren en getogen in onze gemeente) een geschikte kandidaat gevonden te hebben die DorpsBelangen uitstekend kan vertegenwoordigen tijdens de campagne en de verkiezingen.
Deze overtuiging is gebaseerd op zijn betrokkenheid bij de partij (onder meer als bestuurslid), onze standpunten die hij in deze roerige tijden consequent heeft uitgedragen en zijn beleid en resultaten als wethouder van onder meer financiën, duurzaamheid en recreatie en toerisme.
Ria Hennis (2) en René Voigt (3), zeer goed ingevoerd in wat er in de dorpen speelt en beiden doorgewinterd in de Wijdemeerse politiek, zitten te popelen om de nieuwe DorpsBelangen raadsleden wegwijs te maken en te begeleiden.
Patricia IJsbrandij (4) lijkt nieuw in de politieke arena, maar heeft zich geruime tijd als journaliste van de Nieuwsster al in allerlei zaken verdiept. Patricia studeert ook cultuurwetenschappen, wat natuurlijk een extra verdieping geeft op een aantal dossiers.
Rob Duikersloot (5) juridisch medewerker Rechtbank Amsterdam en intensief bezig geweest met de realisatie van de loopbaan van de Bergse Runnersclub. Rob draait ook al weer enige tijd mee als fractieassistent.
Jacob Doets (6), is eigenaar van de Stal Hilverzicht en penningmeester van de vereniging "Ster van Loosdrecht". Jacob is als geen ander op de hoogte van de problematiek die in dit gebied speelt.

De leden hebben tevens de volledige lijst van kandidaten vastgesteld.

1. Jan-Jaap de Kloet
2. Ria Hennis
3. René Voigt
4. Patricia IJsbrandij
5. Rob Duikersloot
6. Jacob Doets
7. Marcel Duikersloot
8. Sirkka Gleusteen
9. Hilbrand Korver
10.Tijs Hooijer
11. Irma van der Meer
12. Han Schley
13. Krijn Spaan
14. Co de Kloet jr
15. Mark van der Meer
16. Joop Glijn
17. Jurgen Portengen
18. Els Riebroek
19. Barbara Vesters
20. Wiet van den Brink

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u uiteraard van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen

 

DorpsBelangen heeft een nieuwe fractieassistent

Rob Duikersloot is tijdens de Raadsvergadering van 6 juli 2017 met algemene (goedkeurende) stemmen van de Raad door Burgemeester Freek van Ossel tot fractieassistent van DorpsBelangen beëdigd.
Rob is vanaf het prille begin van DorpsBelangen in Nederhorst den Berg betrokken bij onze partij en heeft zich daar dan ook veelvuldig met hart en ziel voor ingezet.
DorpsBelangen is zeer blij en verwachtingsvol met de benoeming van deze fractieassistent.
 

Bijdrage DorpsBelangen aan de:

Algemene beschouwingen Kadernota 2018

Het zal even wennen zijn: algemene beschouwingen eind juni over de Kadernota en nog een keer algemene beschouwingen half november over de Begroting. Of het een verbetering is gaan we ervaren.

In de inleiding van de Kadernota lezen we dat er veel onzekerheden zijn ten aanzien van het financiële beeld. Dat is geen prettig vooruitzicht en maakt minder leuke besluiten noodzakelijk.
Door het verschijnen van de meicirculaire gemeentefonds van het Ministerie van BZK kunnen we echter weer opgelucht ademhalen.
Daarbij plaatst het college terecht de kanttekening dat

LEES MEER--->KLIK HIER

 

DorpsBelangen slaat alarm

In reactie op fusie-brief Provincie Noord-Holland slaat DorpsBelangen alarm

De brief van de Provincie Noord-Holland over een procedure waarin wordt ingezet op fusie binnen de regio, heeft alle alarmbellen doen rinkelen bij DorpsBelangen. De partij heeft altijd gestreden voor zelfstandigheid van de gemeente Wijdemeren en zal dat zo lang mogelijk blijven doen.

Volgens de provincie heeft Wijdemeren onvoldoende bestuurskracht om als zelfstandige gemeente te kunnen voortbestaan. Deze conclusie werd vooral gebaseerd op een rapport van Deloitte, waar DorpsBelangen al zijn bedenkingen bij had.

Volgens het bericht van de provincie zal er in de komende zes maanden open overleg worden gevoerd met alle betrokkenen. Daarin zal, als dat aan de orde komt, de fractie van DorpsBelangen een krachtig geluid laten horen tegen welke vorm van fusie dan ook. Ook het bestuur van DorpsBelangen zal daar waar mogelijk strijden voor de zelfstandigheid van onze mooie gemeente.

Voor vragen of verdere informatie;

Wiet van den Brink, voorzitter: 06-205 990 42
Ria Hennis, lid van de fractie; 06-454 060 41

 

DorpsBelangen heeft het geregeld

Voor de komende 6 jaar is de fusie van tafel

Jan-Jaap de Kloet, WethouderWij zijn blij u te kunnen mededelen dat DorpsBelangen, na het vertrek van de VVD uit de coalitie, met het CDA en PvdA-GL een coalitie heeft kunnen vormen, waarbij de vermaledijde fusieplannen met Hilversum zijn komen te vervallen. Wij verheugen ons zeer op deze constructieve samenwerking.

Na een zorgvuldige selectie hebben we Jan-Jaap de Kloet bereid gevonden om het wethouderschap met onder anderen de portefeuille van financiën op zich te nemen. Wij hebben alle vertrouwen in hem en wensen hem dan ook veel wijsheid en sterkte toe.

Coalitieovereenkomst

De fracties van CDA, PvdA/GroenLinks en DorpsBelangen zijn, wetende dat deze raadsperiode eindigt in maart 2018, op 14 december 2016 het onderstaande overeengekomen. Uitgangspunt is de door de gemeenteraad unaniem vastgestelde Programmabegroting 2017-2020.
Daaraan worden de volgende onderwerpen toegevoegd:

 • Wij geven uitvoering aan het in de raad van 24 november 2016 aangenomen
  amendement, waaronder het opstellen van een Plan van Aanpak voor in ieder geval de ondersteunende processen, zoals de zgn. PIOFACH-taken.

Lees meer

 

 

fb Twitter instagram