Wat is er aan de hand
 
Wat is er aan te doen
 
Wie beslist
 
 
 
 
 

 

Samen Zelfstandig uit verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Wat is er aan de hand?


Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht. 's-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen gingen al op 1 januari 1966 verder onder de naam 's-Graveland.
Wijdemeren kan met ruim 23.500 inwoners goed op eigen benen staan.
In de gemeenteraad leeft al heel lang, dwars door alle politieke partijen heen, de wens om intensief met andere gemeenten samen te werken.
Tot en met begin februari 2013 is jarenlang stevig ingezet op samenwerking in het gewest Gooi en Vecht, een samenwerkingsverband van negen gemeenten. Die gemeenten wilden graag veel taken samen (collectief) uitvoeren in één servicecentrum. Toen tijdens een gezamenlijke bestuursconferentie op 5 februari 2013 puntje bij paaltje kwam, haakten vele kandidaten af. Hilversum voorop, Huizen wilde vanaf het begin al niets, Bussum was ook niet overtuigd en van de weeromstuit ging Naarden ook op de rem. Weesp, Muiden, Blaricum, Eemnes, Laren en Wijdemeren bleven over. De gemeenteraad van Wijdemeren is hierover per brief in februari 2013 geïnformeerd. Er is daarna nog onderzocht of de zes achterblijvende kleinere gemeenten samen voldoende massa voor zo'n samenwerkingsvorm hadden, maar dat bleek niet het geval.
Er speelde echter nog een nieuwe en ingrijpende ontwikkeling. De rijksoverheid werd steeds duidelijker in het overdragen van veel taken naar gemeenten op het gebied van sociale en zorgzaken. Minister Plasterk ging zelfs zover dat hij die taken alleen wilde leggen bij gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. En als je die niet had, moest je maar snel zorgen dat je onderdeel werd van zo'n grote gemeente. Daar zag Wijdemeren niets in. Hoe moet je de wil tot samen-werking verantwoorden naar de inwoners als dankzij Plasterk iedereen denkt dat je gaat fuseren?

Wat is eraan te doen? Samenwerken!

Wijdemeren is nog niet toe aan een fusie. Jarenlang druk zijn met fuseren, gaat altijd ten koste van de inwoners, want je bent vooral druk met het op orde brengen van de gemeentelijke organisatie. Dat is onmogelijk te combineren met het uitvoeren van die nieuwe taken, waarbij juist kwetsbare groepen zeker moeten zijn van blijvende zorg!
Wijdemeren is qua organisatie te klein en te kwetsbaar om alle nieuwe taken zelf uit te voeren. Daarom dus samenwerken! Maar, in het Gooi lukte het niet. Bestuurlijke contacten leidden, samen met Weesp, tot een kennismaking met Stichtse Vecht. En dat klikte goed! In een gezamenlijk persbericht van 18 februari 2013 gaven de gemeenten aan te willen onderzoeken hoe er invulling kan worden gegeven aan intensieve samenwerking. Door samen ontwikkelingen aan te pakken, kunnen de kosten laag en de kwaliteit van de dienstverlening op peil blijven.
DorpsBelangen is blij met deze samenwerking. Ook Weesp en Stichtse Vecht zijn gemeenten met mooie buitengebieden en een enorm toeristisch-recreatief potentieel. Het zijn plattelandsgemeenten met veel groen en water. De vele kernen binnen het samenwerkingsverband vragen nadrukkelijk om aandacht voor de instandhouding van het dorpse karakter. Het behoud van leefbaarheid en vitaliteit in de kernen gaat alle drie de gemeenten aan. DorpsBelangen heeft daar oog voor.

Wie beslist over zo'n samenwerking?

Uiteindelijk beslist altijd de gemeenteraad. DorpsBelangen is erg enthousiast over samenwerken. Vooral deze nieuwe kans op samenwerking grijpt DorpsBelangen met beide handen aan. DorpsBelangen heeft in de raadsvergadering van februari 2013 een eigen motie in stemming laten brengen. Daarin gaf zij kaders mee dat bijvoorbeeld duidelijk moet worden welke voordelen kunnen worden behaald en dat de bereikbaarheid van de gemeente door de inwoners er niet onder mag lijden. Bovendien is uitgesproken dat deze samenwerking niet een herindeling als doel heeft. De motie is aangenomen.
Ook is in de raadsvergadering van mei 2013 door de gemeenteraad van Wijdemeren een besluit genomen, waarover hieronder meer te lezen is.
Hoe is en wordt die samenwerking georganiseerd?
De minister verlangde dat gemeenten uiterlijk 31 mei 2013 duidelijkheid gaven over met wie zij in het kader van de decentralisaties van rijkstaken een samenwerking aangingen. Het handen en voeten geven aan de samenwerking op het sociaal domein kreeg daardoor een flinke urgentie. Een grondige verkenning heeft kengetallen, structuren van de huidige organisaties en de visies van de partners in beeld gebracht. Vervolgens is gekeken naar wat nodig is om de nieuwe taken in het sociaal domein aan te kunnen en welk proces nodig is om daar uitvoering aan te geven. Daar wordt hard aan gewerkt.
Op 23 mei 2013 besloot de raad van Wijdemeren een samenwerkingsverband aan te gaan met Stichtse Vecht en Weesp, waar het gaat om afstemming van beleid en om het behalen van efficiencywinst in de bedrijfsvoering. Tevens is op dat moment besloten een samenwerkingsverband te gaan vormen in het kader van de decentralisaties in het sociaal domein.
DorpsBelangen voelt zich zeer gesteund door het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarin zij hun volle steun uitspreken voor de samenwerking van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. In de regio Gooi en Vecht neemt de provincie stevige regie op de bestuurlijke toekomst, maar in alle varianten is voor de komende tijd volop steun voor de door Wijdemeren zelfstandig gekozen samenwerking! Ook de provincie Utrecht, waar Stichtse Vecht onder valt, ondersteunt het geheel.
Wat is het gewenste resultaat?
Het op- en uitbouwen van een vruchtbare samenwerking met buurgemeenten langs de Vecht. Met andere woorden: het, bij nieuwe samenwerkingsplannen, niet meer afhankelijk zijn van het onvoorspelbare gedrag van de gemeenten in het Gooi. Het gaat erom zeker van elkaar te zijn.
De noodzaak van zekerheid is direct al duidelijk voor het sociaal domein. Daarvoor moeten we beslist op tijd (1 januari 2015) klaar zijn om te starten. Op dat moment moet het samenwerkings-verband Stichtse Vecht - Weesp - Wijdemeren zodanig zijn georganiseerd dat we de taken in het sociaal domein aan kunnen die aan die drie gemeenten zijn toebedeeld.
Maar het is niet het sociaal domein alleen!
Op tal van andere gebieden ziet DorpsBelangen kansen voor samenwerking met Weesp en Stichtse Vecht. Dat betreft een heel breed spectrum. DorpsBelangen wil stap voor stap de mogelijkheden bekijken en heel natuurlijk groeien op die gebieden die na onderzoek kansrijk blijken te zijn.
DorpsBelangen heeft met een amendement op 23 mei 2013 bereikt dat de raad doorlopend over de voortgang wordt geïnformeerd. Dan kan het college besluiten nemen als het daartoe bevoegd is en, als het de raad aangaat, komt het vanzelf op de raadsagenda.
Een belangrijke stap was bijvoorbeeld dat de drie gemeenten op 31 oktober 2013 samen bekend maakten dat zij de continuïteit van zorg voor kinderen die vóór 1 januari 2015 gebruik maken van jeugdzorg, in 2015 garanderen. Inderdaad, het gaat om het resultaat. En de vorm hoe gemeenten zichzelf organiseren, is eigenlijk bijzaak.
Naast een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie binnen het sociaal domein ziet DorpsBelangen kansrijke samenwerking op het gebied van:
 Interne bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld: administratie en personeelsplanning.
 Externe uitvoeringstaken. Bijvoorbeeld: onderhoud openbaar groen en wegbeheer.
 Beleidsafstemming. Bijvoorbeeld: economie, recreatie, toerisme, natuur en landschap.
Ook op het gebied van publiek-private samenwerking weegt een solide samenwerkingsverband zwaarder dan de gemeenten individueel, elk voor zich, in zo'n samenwerking zouden doen.