Sociaal staat voorop
 
WMO en zorg voor langdurig zieken
 
Jeugdwet
 
Sociale paragraaf verkiezingsprogramma DorpsBelangen
 
Jeugdzorg
 
Ouderen
 
Passend onderwijs
 
Participatiewet
 

 

Sociaal staat voorop

De eerste en belangrijkste paragraaf van ons verkiezingsprogramma 2014 - 2018
Alle bijna 400 gemeenten in Nederland zijn druk doende de nieuwe taken op het gebied van de zorg in te richten. Zo ook de gemeente Wijdemeren in samenwerking met de twee buurgemeenten Stichtse Vecht en Weesp. De overdracht van de taken betekent dat de zorg dichter bij u gaat plaatsvinden en dat kan. Wel is belangrijk dat met overheveling de kwaliteit geborgd blijft. Juist daar is waakzaamheid geboden.
De hoeveelheid mensen die zorgbehoevend zijn, kinderen die opgroeien in onveilige situaties en het aantal mantelzorgers is niet veranderd. De zorgbehoefte ook niet. Gemeente Wijdemeren gaat meer beroep op u en uw netwerk doen.
Wat kunt u verwachten? Waar kunt u terecht voor vragen? Aan het eind van dit stukje vindt u een aantal telefoonnummers voor dringende vragen.

De WMO en zorg voor langdurig zieken

De gemeente heeft contracten afgesloten met zorgaanbieders. In principe moet u kunnen kiezen welke zorgaanbieder u wenst. Het is niet zo eenvoudig de link naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) aanbieders van Wijdemeren op de website van de gemeente te vinden. We vonden deze:
http://www.wijdemeren.nl/4/sociaaldomein/AWBZ-2015.pdf
Persoonsgebonden budet
Per 1 januari krijgt u uw PGB (PersoonsGebonden Budget) niet meer op de eigen rekening maar via de Sociale verzekeringsbank: www.svb.nl
Per Saldo is de vereniging van budgethouders. Op de website www.persaldo.nl staat wat er verandert rond het PGB.

De algemene WTCG (Wet Tegemoetkoming voor Chronisch zieken en Gehandicapten) is afgeschaft. Eind 2014 betaalt het CAK (Centraal Administratie Kantoor) de WTCG over 2013 uit. Dit is de laatste uitbetaling van de WTCG. In plaats van de WTCG gaat de gemeente ondersteuning op maat bieden. Ter compensatie hebben gemeenten budget ontvangen om op maat inkomensondersteuning te geven aan mensen die dat nodig hebben. De gemeente kan u ondersteunen via de WMO of de bijzondere bijstand. Vanaf 2015 vervalt de WTCG-korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg thuis. Dit betekent dat u meer gaat betalen. Deze korting werd tot en met 2014 automatisch van uw eigen bijdrage afgetrokken.
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg

Bijna 80% van de gemeenten biedt een uitgebreide gemeentepolis aan met vergoedingen die voor veel mensen met een beperking belangrijk zijn. De polis dekt kosten voor onder andere fysiotherapie, geneesmiddelen, hulpmiddelen en preventie en geeft tevens een financiële vergoeding voor eigen bijdragen en het verplichte eigen risico.
https://iederin.nl/nieuws/17452/veel-gemeenten-bieden-zorgpolis-aan-als-alternatief-voor-wtcg-en-cer/
"IEDER IN" is de organisatie die op landelijk niveau de belangen van mensen met een beperking behartigd , zie de Ledenlijst: Ieder (in) : https://iederin.nl/leden/ledenlijst/

Jeugdwet

De Jeugdwet gaat verder dan alleen de voormalige wet op de jeugdzorg. De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle hulp aan kinderen en gezinnen. Er is nog veel onduidelijk rond de praktische uitvoering. Gaat de jeugdwet de noodzakelijke verbeteringen brengen?
Veel is afhankelijk van de deskundigheid van betrokkenen maar ook van het systeem zelf, met de gemeente aan het roer. De wet is bedoeld om de bureaucratie terug te dringen. De vraag is wie gaan op een onafhankelijke en deskundige wijze indicaties stellen bij jeugdigen met een beperking? Hoe worden 'opvoedproblemen' onderscheiden van kindermishandeling of verwaarlozing? We vonden deze links naar zorgaanbieders die door de gemeente zijn gecontracteerd:
http://www.wijdemeren.nl/4/sociaaldomein/Jeugdhulp-2015.pdf
http://www.wijdemeren.nl/4/nieuws-2014/nieuws-2014-Oktober/nieuws-2014-Oktober-Aanmelden-vrijgevestigde-aanbieders-Jeugdzorg/Inkoopdocument-vrijgevestigden.pdf
Heeft u nog vragen belt u dan met een van onderstaande nummers:

  Ria Hennis - raadslid 0294 25 4739
  Liesbeth Siderius - kinderarts 06 150 276 28
  Jaap van Waveren - fractieassistent 06 552 476 41
  Het eerste aanspreekpunt voor uw vragen en/of aanvragen is natuurlijk de gemeente via het Klanten Contact Centrum (KCC) telefoonnummer 140 35


De sociale paragraaf verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Inleiding

Het sociaal domein bestaat uit: jeugd- en ouderenzorg, welzijn en onderwijs en werk en inkomen. De invulling van deze werkterreinen wordt zeer binnenkort de exclusieve taak van de gemeente. Samen met de buurgemeenten gaan we daar in de komende jaren mee aan de slag.
Uitgangspunt voor DorpsBelangen is dat niemand tussen wal en schip raakt, dat minima waar mogelijk worden ontzien en dat de jeugd en de ouderen extra aandacht krijgen. Deze hele omwenteling, ook wel kanteling genoemd, is samen te vatten in vier hoofdlijnen, waarbij het algemene devies is: we bieden niets aan, we vragen wat u nodig heeft!
Het betreft:

- De Jeugdwet: ieder kind heeft recht om veilig en verzorgd op te groeien
- Van AWBZ tot WMO: zelf doen wat kan en hulp bij wat niet (meer) kan
- Passend onderwijs: ieder kind heeft recht op passend onderwijs
- Participatiewet: iedereen werkt zoveel mogelijk naar eigen vermogen.


Prima uitgangspunten, op zich niets tegen. De uitwerking valt echter niet mee. Door het gebrek aan middelen vanwege de bezuinigingen op de overheidsuitgaven, zal er een groot beroep worden gedaan op de tijd en de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Ondanks die inzet zal de verandering ingrijpend zijn. Reden voor DorpsBelangen om deze ontwikkelingen uiterst kritisch te volgen en waar mogelijk de ruimte die we als gemeente krijgen, te gebruiken om de gevolgen zoveel mogelijk op te vangen.
Gelukkig staan we er niet alleen voor. Samen met inwoners, zowel in de politiek als bijvoorbeeld onze WMO-raad, de ouderenbonden, vrijwilligersorganisaties en de cliëntenraad, gaan we aan de slag om met effectiever gebruik van middelen toch de zorg te verlenen die nodig is.
Een goed bestuur vraagt offers waar het moet en kan én draagt bij waar het nodig is. De komende vier jaar wordt een beroep gedaan op alle inwoners van Nederland, dus ook op ons in Wijdemeren. We zullen elkaar nodig hebben. Denk mee en doe mee! Dat vragen we aan alle betrokkenen. DorpsBelangen doet er alles aan om er samen sterker uit te komen.
DorpsBelangen komt op voor de zwakkeren in onze kernen.

Jeugdzorg

Het centrum Jeugd en Gezin gaat in de huidige vorm verdwijnen. Daar komt een ander systeem voor in de plaats. De nadruk komt daarbij te liggen op deskundige ondersteuning en preventie. Gelukkig staan we ook hierin niet alleen. Samen met de nieuwe samenwerkingspartners Weesp en Stichtse Vecht wordt een stappenplan ontwikkeld om tot een duidelijk en verantwoord jeugdbeleid te komen. In de komende vier jaar moet dit zijn beslag krijgen. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het totale traject van de jeugdzorg. Van opvoed- en opgroeiondersteuning tot jeugdbescherming. Dit alles wordt opgenomen in de nieuwe Jeugdwet. Een hele verantwoordelijkheid die vraagt om een gedegen kennis, zowel lokaal als regionaal. Daarmee gaan we aan de slag. De leerplichtambtenaar en met name de buurtcoaches krijgen, als het aan DorpsBelangen ligt, een belangrijke rol. De buurten en wijken binnen onze kernen zijn de plekken waar het sociale leven zich voornamelijk afspeelt. Daar wordt het als eerste waargenomen als er iets niet goed dreigt te gaan. DorpsBelangen vindt aandacht voor alle jeugdigen van belang.

Ouderen

Onze gemeente vergrijst. Dat is niet zomaar een uitspraak, daar ligt onderzoek aan ten grondslag. Dat is dus een gegeven waar we in de komende jaren mee te maken krijgen. Wat vraagt dat van een gemeentebestuur?
DorpsBelangen wil de mogelijkheid creëren dat families in de eigen omgeving voor elkaar kunnen zorgen. Allereerst is er de mogelijkheid om binnen bestemmingsplannen ruimte te bieden aan inwoners die op eigen terrein ten behoeve van de zorg voor ouders en/of kinderen met een beperking, extra woonruimte willen en kunnen creëren. DorpsBelangen verwacht van de gemeente een ruimhartige opstelling als hiervoor toestemming wordt gevraagd. Daarnaast wil DorpsBelangen de bouw van de zogenaamde driegeneratiewoningen in de toekomstige nieuwbouwplannen stimuleren. Op deze wijze kan binnen de familie de zorg voor elkaar worden geregeld.
De Haagse overheid heeft beleid aangenomen, waarin wonen en zorg worden gescheiden. Dit heeft grote consequenties voor iedereen die aangewezen is op een appartement in de woonzorgcentra. Men moet zelf zorgen voor telefoon, maaltijden, abonnementen gas, licht en water en de eigen regelingen op het gebied van zorg aangaan met instanties. Dus zelf alles doen, waarvoor eerder de zorginstelling verantwoordelijk was. Woonzorgcentra zijn particuliere ondernemingen, waarop het gemeentebestuur geen vat heeft. Hoe gaan we dan toch maximaal voor onze ouderen zorgen als zij dat zelf niet meer zo goed kunnen? Ons uitgangspunt is dat men zo lang mogelijk zelfstandig moet kunnen blijven wonen, in het eigen huis, in de eigen dorpskern. Dat vraagt om goede thuiszorg en individuele aanpak van de taken die men zelf niet meer kan vervullen. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hierbij, naast de professionele krachten, onmisbaar. Het beroep op mantelzorgers is heel groot, het ontlasten van mantelzorgers wordt in de komende periode nog belangrijker. Het ondersteunen van deze groepen is voor DorpsBelangen vanzelfsprekend.
Op het gebied van vereenzaming van ouderen is nog een inhaalslag te maken. Samen met de ouderenbonden gaan we onderzoeken hoe het staat met de huisbezoeken, inloopkoffieochtenden en andere initiatieven, zoals bij De Zonnebloem.
Openbaar vervoer is vooral voor ouderen onmisbaar. Bij bezoek aan familie, ziekenhuis en overige sociale contacten wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Dat moet er dan wel rijden! Helaas is de provincie hierin leidend. Eind 2013 is er jammer genoeg weer een buslijn opgeheven. Natuurlijk moeten we bij volgende contractbesprekingen nog feller onze wensen en eisen naar voren brengen, maar wellicht is het ook verstandig om middelen en energie te steken in burgerinitiatieven. Ook voor met name de ondernemers die afhankelijk zijn van het toerisme, is goed openbaar vervoer van groot belang. Een initiatief op dit gebied, waarbij zowel de ouderen als het toerisme voordeel hebben, zal stevig worden ondersteund door DorpsBelangen.
Samen met de ouderenbonden, de WMO-raad en door bijeenkomsten voor ouderen in de kernen wil DorpsBelangen de overgang van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning zo soepel en transparant mogelijk laten verlopen.
DorpsBelangen blijft zich inzetten voor seniorenhuisvesting in de dorpskernen.
Jong én oud
Voortbouwend op de visie die we hiervoor gaven op jongeren en ouderen, zal DorpsBelangen initiatieven die jong en oud verbinden van harte faciliteren.

Passend onderwijs

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Een waarheid als een koe, maar toch niet altijd even makkelijk te realiseren. Er zijn altijd kinderen die meer aandacht en zorg nodig hebben. Daar moeten middelen voor beschikbaar zijn. Ook deze taak wordt naar de gemeente overgeheveld. De juiste plek zoeken voor het kind, waar het zich veilig voelt en met plezier naar school gaat, dat is de uitdaging waar de leerkrachten en de ouders/opvoeders voor staan. DorpsBelangen vindt het belangrijk dat, waar mogelijk, ondersteuning vanuit het sociaal domein wordt gegeven.
DorpsBelangen vindt onderwijs van het allergrootste belang, daar horen ook goede en veilige schoolgebouwen bij.

Participatiewet

Participatiesamenleving was een nieuw woord in de troonrede op Prinsjesdag 2013. Een verrassend begrip voor velen. Er is ook druk gespeculeerd over de bedoeling van deze omslag. Die bedoeling werd al snel duidelijk. Er moet worden bezuinigd. Wat betekent dit voor de individuele inwoner van ons mooie land? Iedereen moet werken naar vermogen, zijn eigen kost verdienen en niet zijn hand ophouden! Maar wat als je daar niet toe in staat bent? Hoe deze wet en de daaraan gekoppelde verplichtingen voor werkgevers én werknemers gestalte gaat krijgen, kunnen we nu nog niet precies overzien. Wel weet DorpsBelangen dat wij altijd zullen opkomen voor de minst weerbaren in onze samenleving en nauwgezet de gewenste en ongewenste uitkomsten van deze wet in de gaten zullen houden. Dat was in de afgelopen vier jaar ons uitgangspunt en dat blijft het ook in de komende vier jaar en daarna. We denken bijvoorbeeld aan het oprichten van een DienstenBank. Mensen die geen mantelzorger hebben, zouden hier een beroep kunnen doen op de diensten van een vrijwilliger. Een burgerinitiatief daarvoor zal door DorpsBelangen worden gesteund.
DorpsBelangen stelt: we zijn op de goede weg én we gaan verder!