Inleiding
 
Ankeveen
 
's-Graveland
 
Kortenhoef
 
Nederhorst den Berg
 
Loosdrecht
 
 

 

Dorpskernen Centraal uit verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Inleiding

De wereld lijkt steeds groter te worden. Groter, omdat alles meer bereikbaar wordt en we dagelijks de beelden van over de hele wereld zien. Groter ook, omdat groter vaak als beter wordt gezien. We horen over samenvoegingen van gemeenten en provincies. Als er al niet wordt samengevoegd, dan moet er wel worden samengewerkt. Het lijkt soms wel een samenzwering. Dat is het niet, mits het verstand aan blijft staan.
DorpsBelangen ziet duidelijk voordelen in het samenwerken met buurgemeenten. Er is één voorwaarde: zet de oude dorpen en dorpskernen centraal. Ankeveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg: dat is waar het werkelijk gebeurt. DorpsBelangen vindt dat beleid, bestuur en de praktijk van alle dag daarvan doordrenkt moeten zijn. Hieronder schetst DorpsBelangen een beeld van de kernen.
DorpsBelangen zet zich in om te voorkomen dat onze prachtige kernen verworden tot spookdorpen waar niets meer te doen of te halen valt. We willen terugloop van voorzieningen en leegstand van winkels ombuigen. Onze inzet: behoud en bloei. Dat doel was er al en dat blijft ook zo. DorpsBelangen speelt daarbij een bestuurlijke en handreikende rol. Om dat ook van dag tot dag inhoud te geven, is voor ieder dorp elk raadslid van DorpsBelangen aanspreekbaar.

Ankeveen

Klein en bruisend, dat kan ook. Het dorp ligt daar, ingepakt tussen al die natuurgebieden, met een dik accent op de Ankeveense plassen. Nu verbonden met het Naardermeer, dankzij een miljoenen kostende verbindingsroute bestemd voor de dieren des velds. Bruisend slaat op de vele initiatieven uit de samenleving, de markt op zaterdag bijvoorbeeld en de kerk die met de hulp van vrijwilligers is omgebouwd tot een cultureel centrum, waarvan we nog veel zullen horen. Er bestaat een rijk verenigingsleven, altijd een symbool van saamhorigheid. En Het Wapen van Ankeveen is het centrale café, sinds jaar en dag uitwisselingsplek voor het dagelijkse dorpsnieuws.
Wie zou hier niet willen wonen. Toegegeven: winkels vind je er niet meer en de dokter woont een eindje verderop, maar het rumoerige leven van de Randstad heeft de grenzen van Ankeveen tot nu toe met rust gelaten. Dat is een zegen. Dat is een verademing. Wel doen we ons best om nog iets bij te bouwen, het plan voor de Arnoud Voetlaan is daar een voorbeeld van. En het liefst zouden we alle aankomende volwassenen van Ankeveense huize een woning willen aanbieden. Dat is nu een utopie. Maar wie weet. De tijd staat niet stil. Inzichten wijzigen. Op de briljante tekeningen van dorpshistoricus Jan Veenman is te zien hoe het beeld van het dorp voortdurend aan verandering onderhevig was. Wat heeft DorpsBelangen hiermee te maken? Alles. DorpsBelangen wil Ankeveen op alle bereikbare manieren levendig houden, daar waar mogelijk zijn niet geringe kracht inzetten en nooit vergeten dat het eerste zaad van de lokale partijen in Ankeveen ontkiemde. Willem de Kwant stichtte er Algemeen Belang, lang voordat lokaal een gewoonte werd.

's-Graveland

In Goeiland bloeit een streek nu 's-Graveland geheten
Daar d'edelste Aemstelaars een tijd geleden zweetten
Om schrale en barre hei te mesten
schreef Joost van den Vondel en dat is lang geleden. Minder lang geleden is het dat de prinsesjes van koninklijke bloedde dartelden op Sperwershof en de Sjah van Perzië er een gigantisch feest gaf.
Nu is aan het Noordereinde op Schaep en Burgh het hoofdkantoor van Natuurmonumenten, met een bezoekerscentrum dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Wat vanaf de regels van Vondel altijd is gebleven, is die op alle landkaarten herkenbare structuur van de buitenplaatsen. Kavels in rechthoeken gesneden, uniek in Nederland, terecht beschermd door wetten en decreten, zoals een beschermd dorpsgezicht. Daar hoeft DorpsBelangen niet veel meer aan te doen. Hoewel… een extra waakhond is nooit weg. Bovendien, de grootste grondbezitter van Wijdemeren – en dat is Natuurmonumenten – moet natuurlijk geen alleenheerser worden, dat zou tamelijk ongezond zijn.
Wie in 's-Graveland DorpsBelangen zegt, zegt 'verkeer'. Daar zijn we dan. DorpsBelangen is de verkeersremmer met bloembakken. DorpsBelangen is onderzoek naar een stelsel van randwegen om het dorp te vrijwaren van de verkeersdrukte. DorpsBelangen is van de fluistervaart door de 's-Gravelandse Vaart . DorpsBelangen zit midden in de discussie, luistert naar de voor en tegens, neemt een beslissing en wordt vervolgens verguist en geprezen. Eén ding staat vast. Geen enkele partij is zo nauw betrokken, besteedt zoveel aandacht aan deze problematiek en is niet bang zijn nek uit te steken als DorpsBelangen. Alleen dat al geeft ons een bijzondere positie die steun verdient. Dat dankzij ons de 's-Gravelandse voetbalclub op kunstgras speelt en dat de beeldentuin van Dick 't Hoen de juiste status heeft gekregen, ach, denk ook daar eens aan…

Kortenhoef

In Kortenhoef is de laatste jaren het meest gebouwd. Denk alleen maar eens aan de omgeving van de Zuidsingel en aan Veenstaete aan de Kerklaan, een woonzorgcentrum dat er mag zijn. En er zitten nog een paar zaken in het vat. Het terrein van de vroegere Antoniusschool aan de Kerklaan. De opfrissing van het winkelcentrum De Meenthof. De sanering en herinrichting met waterwoningen van de oude vuilstortplaats Groenewoud. Het strandje aan de Zuwe, waaraan nog het een en ander moet worden afgemaakt.
Kortenhoef is sinds de schilder Gabriël de fraaie luchten en het mooie licht ontdekte, een kunstenaarsdorp. Tot op de dag van vandaag. Er wordt heel wat geschilderd en tentoongesteld. Voor de geschiedschrijving van het dorp zorgt de Historische Kring 'In de Gloriosa' en Krijn Spaan schrijft een twaalfdelige serie over de bewoners van de Kortenhoefsedijk door de tijden heen. De boeren en de vissers, de rietsnijders en de turfstekers, waar zijn ze gebleven. Eens per jaar, tijdens de nationale kampioenschappen palingroken, komt die sfeer nog een beetje terug.
En vergeet één ding niet: Kortenhoef is de bakermat van DorpsBelangen. Daar is het begonnen, in 1982. Waar blijft de tijd…

Nederhorst den Berg

We zouden ons beslist te veel eer toe-eigenen als we de behaalde resultaten in de afgelopen vier jaar in Nederhorst den Berg geheel op ons eigen conto zouden schrijven. Maar we hebben er zeker toe bijgedragen dat Nederhorst den Berg nu meer te bieden heeft. Een servicepunt van de bibliotheek bijvoorbeeld. Ten tijde van de vorige verkiezingen stond de bibliotheek op de nominatie te verdwijnen uit onze gemeente. De subsidiekraan zou immers worden dichtgedraaid. Wij zijn daar dwars voor gaan liggen, zoals we u beloofden toen we u vroegen om op ons te stemmen. En zie, de bibliotheek bloeit als nooit tevoren. Het kan dus wel.
Met de heropening van het geheel gerenoveerde cultureel centrum De Spot, de aanleg van de jeu-de-boules-baan op het plein en de oplevering van een schitterend nieuw sportcomplex hebben de Bergers een fraaier dorp dan vier jaar geleden. Daar mag wat ons betreft nog een flinke schep bovenop.
De komende jaren gaan wij onze actieve steun verlenen aan 'Stichting Vecht terug in het dorp'. We onderschrijven de doelstellingen van de stichting om de cultuurhistorische waarden te herstellen en om Nederhorst den Berg te verrijken met meer levendigheid, bedrijvigheid en gezelligheid.
Ook de bewoners van de Horstermeer kunnen op ons blijven rekenen. DorpsBelangen zegt: de Horstermeer blijft droog.

Loosdrecht

Voor wie de oude luister van Loosdrecht heeft gekend, is het wrang en bitter om het verval te moeten aanschouwen. En toch, een edelman blijft een edelman, al gaat hij in lompen gehuld. DorpsBelangen gelooft nog steeds vurig in de potentie van Loosdrecht als bruisend recreatieoord. Vanzelfsprekend denk je dan aan vele vormen van watersport. Maar ook aan landschapscultuur, zoals het prachtige gebied de Ster van Loosdrecht en aan historie zoals het kasteel Sypesteyn en het landgoed Eikenrode. We realiseren ons dat de glorie van weleer de toekomst zal kleuren.
Met gebundelde kracht en creativiteit is heel veel mogelijk. We zijn dan ook zeer blij met de voortrekkersrol die het Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren vervult. Hoewel het platform zich richt op heel Wijdemeren, is het evident dat Loosdrecht hierin een centrale plaats inneemt. Aan dit breed gedragen initiatief zeggen we onze steun en onze actieve bijdrage toe. Waar we maar kunnen, zullen we trachten obstakels weg te nemen die de verwezenlijking van nieuwe ideeën in de weg staan.
Van visie naar actie luidt ons devies voor de komende vier jaar. En actie begint dikwijls op de vierkante centimeter. Neem bijvoorbeeld het felbevochten Horregat, een langgekoesterde wens van DorpsBelangen. De realisatie vergde zeer veel doorzettingsvermogen, maar toen het er eenmaal was, had het onmiddellijk de aantrekkingskracht van een magneet.
Het verleden ligt achter ons. We steken onze energie in plannen die wél realiseerbaar zijn in de huidige tijd. Zoals het Loosdrechts Terras. Bewust minder ambitieus, maar zeker zo fraai.
DorpsBelangen wil de levendigheid terug in Loosdrecht. Dat is ons streven voor de komende vier jaar. Met realisme en daadkracht zetten we ons daarvoor in.