Fractie en Bestuur
 
Vergaderschema
en Actueel
 
Lid worden
 
Nieuwsbrieven
overzicht
 
Column in de Triangel
 
Column van Putter
 
Contact
 
Verkiezingsprogramma 2014-2018
 
Staf

 

 

Kieslijst DorpsBelangen

Kiesvereniging DorpsBelangen in Wijdemeren heeft in de ledenvergadering van woensdag 20 december
Jan-Jaap de Kloet gekozen als lijsttrekker voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Het bestuur meent in De Kloet (geboren en getogen in onze gemeente) een geschikte kandidaat gevonden te hebben die DorpsBelangen uitstekend kan vertegenwoordigen tijdens de campagne en de verkiezingen.
Deze overtuiging is gebaseerd op zijn betrokkenheid bij de partij (onder meer als bestuurslid), onze standpunten die hij in deze roerige tijden consequent heeft uitgedragen en zijn beleid en resultaten als wethouder van onder meer financiën, duurzaamheid en recreatie en toerisme.
Ria Hennis (2) en René Voigt (3), zeer goed ingevoerd in wat er in de dorpen speelt en beiden doorgewinterd in de Wijdemeerse politiek, zitten te popelen om de nieuwe DorpsBelangen raadsleden wegwijs te maken en te begeleiden.
Patricia IJsbrandij (4) lijkt nieuw in de politieke arena, maar heeft zich geruime tijd als journaliste van de Nieuwsster al in allerlei zaken verdiept. Patricia studeert ook cultuurwetenschappen, wat natuurlijk een extra verdieping geeft op een aantal dossiers.
Rob Duikersloot (5) juridisch medewerker Rechtbank Amsterdam en intensief bezig geweest met de realisatie van de loopbaan van de Bergse Runnersclub. Rob draait ook al weer enige tijd mee als fractieassistent.
Jacob Doets (6), is eigenaar van de Stal Hilverzicht en penningmeester van de vereniging "Ster van Loosdrecht". Jacob is als geen ander op de hoogte van de problematiek die in dit gebied speelt.

De leden hebben tevens de volledige lijst van kandidaten vastgesteld.

1. Jan-Jaap de Kloet
2. Ria Hennis
3. René Voigt
4. Patricia IJsbrandij
5. Rob Duikersloot
6. Jacob Doets
7. Marcel Duikersloot
8. Sirkka Gleusteen
9. Hilbrand Korver
10.Tijs Hooijer
11. Irma van der Meer
12. Han Schley
13. Krijn Spaan
14. Co de Kloet jr
15. Mark van der Meer
16. Joop Glijn
17. Jurgen Portengen
18. Els Riebroek
19. Barbara Vesters
20. Wiet van den Brink

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u uiteraard van verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen

 

Nieuwsbrief 5 december 2017

Ledenvergadering verplaatst naar 20 december

Beste leden van DorpsBelangen

Graag nodigen wij u uit voor onze maandelijkse ledenvergadering DorpsBelangen die wegens een extra raadsvergadering niet, zoals eerder vermeld, op 19 december zal plaatsvinden
 

Woensdag 20 december 2017, aanvang 20.30 uur
In Hotel-café-restaurant Heineke
Oud-Loosdrechtsedijk 166 te Loosdrecht

Agendapunten openbaar deel:

- Opening
- Bespreking agenda raadsvergadering 21 december 2017
- Rondvraag


Agendapunten besloten deel (alleen voor leden):

- Opening
- Vaststelling verkiezingsprogramma 2018
- Vaststelling kandidatenlijst verkiezingen 2018
- Rondvraag


Met vriendelijke groet namens het bestuur van DorpsBelangen,

Wiet van den Brink
Voorzitter

 

DorpsBelangen

heeft een nieuwe fractieassistent

Rob Duikersloot is tijdens de Raadsvergadering van 6 juli 2017 met algemene (goedkeurende) stemmen van de Raad door Burgemeester Freek van Ossel tot fractieassistent van DorpsBelangen beëdigd.
Rob is vanaf het prille begin van DorpsBelangen in Nederhorst den Berg betrokken bij onze partij en heeft zich daar dan ook veelvuldig met hart en ziel voor ingezet.
DorpsBelangen is zeer blij en verwachtingsvol met de benoeming van deze fractieassistent.

 

Bijdrage DorpsBelangen aan de:

Algemene beschouwingen Kadernota 2018

Het zal even wennen zijn: algemene beschouwingen eind juni over de Kadernota en nog een keer algemene beschouwingen half november over de Begroting. Of het een verbetering is gaan we ervaren.

In de inleiding van de Kadernota lezen we dat er veel onzekerheden zijn ten aanzien van het financiële beeld. Dat is geen prettig vooruitzicht en maakt minder leuke besluiten noodzakelijk.
Door het verschijnen van de meicirculaire gemeentefonds van het Ministerie van BZK kunnen we echter weer opgelucht ademhalen.
Daarbij plaatst het college terecht de kanttekening dat

LEES MEER--->KLIK HIER

 

DorpsBelangen slaat alarm

In reactie op fusie-brief Provincie Noord-Holland slaat DorpsBelangen alarm

De brief van de Provincie Noord-Holland over een procedure waarin wordt ingezet op fusie binnen de regio, heeft alle alarmbellen doen rinkelen bij DorpsBelangen. De partij heeft altijd gestreden voor zelfstandigheid van de gemeente Wijdemeren en zal dat zo lang mogelijk blijven doen.

Volgens de provincie heeft Wijdemeren onvoldoende bestuurskracht om als zelfstandige gemeente te kunnen voortbestaan. Deze conclusie werd vooral gebaseerd op een rapport van Deloitte, waar DorpsBelangen al zijn bedenkingen bij had.

Volgens het bericht van de provincie zal er in de komende zes maanden open overleg worden gevoerd met alle betrokkenen. Daarin zal, als dat aan de orde komt, de fractie van DorpsBelangen een krachtig geluid laten horen tegen welke vorm van fusie dan ook. Ook het bestuur van DorpsBelangen zal daar waar mogelijk strijden voor de zelfstandigheid van onze mooie gemeente.

Voor vragen of verdere informatie;

Wiet van den Brink, voorzitter: 06-205 990 42
Ria Hennis, lid van de fractie; 06-454 060 41

 

DorpsBelangen heeft het geregeld

Voor de komende 6 jaar is de fusie van tafel

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat DorpsBelangen, na het vertrek van de VVD uit de coalitie, met het CDA en PvdA-GL een coalitie heeft kunnen vormen, waarbij de vermaledijde fusieplannen met Hilversum zijn komen te vervallen. Wij verheugen ons zeer op deze constructieve samenwerking.

Na een zorgvuldige selectie hebben we Jan-Jaap de Kloet bereid gevonden om het wethouderschap met onder anderen de portefeuille van financiën op zich te nemen. Wij hebben alle vertrouwen in hem en wensen hem dan ook veel wijsheid en sterkte toe.

Jan-Jaap de Kloet, Wethouder

Coalitieovereenkomst

De fracties van CDA, PvdA/GroenLinks en DorpsBelangen zijn, wetende dat deze raadsperiode eindigt in maart 2018, op 14 december 2016 het onderstaande overeengekomen. Uitgangspunt is de door de gemeenteraad unaniem vastgestelde Programmabegroting 2017-2020.
Daaraan worden de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • Wij geven uitvoering aan het in de raad van 24 november 2016 aangenomen
    amendement, waaronder het opstellen van een Plan van Aanpak voor in ieder geval de ondersteunende processen, zoals de zgn. PIOFACH-taken.

Lees meer

 

Nieuwsbrief 9 december 2016

Ledenvergadering verplaatst naar 14 december

Beste Leden, 
 
Door de snelle ontwikkelingen van de laatste tijd, waarbij DorpsBelangen is toegetreden tot de coalitie in de gemeenteraad, willen wij u graag informeren over de gang van zaken en de consequenties ervan.
Woensdagmorgen 14 december zal een en ander in de openbaarheid komen.
Daarom willen wij u woensdagavond meteen bijpraten over de laatste stand van zaken en wat ons nu te wachten staat.  
 
Daarvoor nodigen we u uit voor een verplaatste en bijzondere ledenvergadering op
 

Woensdag 14 december 2016 aanvang 20:30 uur
Hotel-Café-Restaurant Heineke
Oud-Loosdrechtsedijk 166  te Loosdrecht

(Dit betekent ook dat de ledenvergadering van 20 december NIET doorgaat)

Graag hopen wij u dan te zien.

Met vriendelijke groet,

Wiet van den Brink
Voorzitter DorpsBelangen
 

Nieuwsbrief 25 november 2016

Ons Amendement: GEEN FUSIE MET HILVERSUM

Een amendement van DorpsBelangen heeft gisteravond volledig recht gedaan aan wat er onder de inwoners van Wijdemeren leeft. Belangrijkste conclusie; we gaan verder als zelfstandige gemeente en er komt geen fusie met Hilversum, ook niet als 'stip op de horizon'.

Lees meer

Amendement van DorpsBelangen

De raad van de gemeente Wijdemeren, in vergadering bijeen op 24 november 2016;
gelezen het raadsvoorstel Zienswijze op rapport Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek d.d. 14 november 2016;
besluit :
Een zienswijze in te dienen met de volgende tekst:

Lees meer

   

Algemene Beschouwingen
Begroting 2017

klik hier voor de bijdrage van DorpsBelangen

 

Donderdag 10 november om 20.00 uur in het gemeentehuis.

Live-uitzendig van GooiTV over bestuurskrachtmeting, fusie, zelfstandigheid, enquête, burgerinitiatief. Fractievoorzitters komen aan het woord en de inwoners krijgen ook een stem. Publiek mag namelijk meediscussiëren. DorpBelangen is uiteraard aanwezig!!

 

Nieuwsbrief september 2016

Hij komt er mee weg

De eerste week na het zomerreces was het meteen raak in de politieke arena van Wijdemeren.
Drie commissies - een bedrijvenavond -, uitkomsten van de bestuurskrachtmeting - kennismaken met de nieuwe accountants. Dan is de week wel vol.
Waarom in deze nieuwsbrief verslag gedaan van een drukke saaie week?
Nou....zo saai bleek het niet te worden.
Als klap- en sluitstuk van deze week was er de commissie Bestuur

Lees meer

 

DorpsBelangen is aanwezig!

In de afgelopen weken is DorpsBelangen duidelijk aanwezig geweest op de Jaarmarkt in Loosdrecht en tijdens het NK Palingroken in Kortenhoef. Een kraampje met een duidelijk spandoek, raadsleden, de voorzitter en leden van het bestuur stonden open voor iedereen met vragen en opmerkingen. Soms leverde dat steunbetuigingen op, soms discussie aan de kraam en in elk geval nieuwe leden die de strategie en de toon van DorpsBelangen willen ondersteunen. Hieronder de vier belangrijke onderwerpen waarover we onze visie kenbaar hebben gemaakt, onder andere met een duidelijke flyer.

Lees meer

 

Woningbouw

DorpsBelangen is een groot voorstander van betaalbare woningen in onze kernen. Dat is een open deur en na deze ingetrapt te hebben gaan we maar eens beschouwen hoe het er voor staat met al die plannen in onze mooie gemeente.

Wat opvalt bij elk plan om iets te doen op het gebied van woningbouw, is dat er ogenblikkelijk buren opstaan die dat ook willen maar.....niet naast hun huis of binnen hun uitzicht.
Plannen worden tot aan de Raad van State

Lees meer

 

De muis en het olifantje

De ouderen onder ons kennen wellicht nog het mopje van de muis en het olifantje die samen over een brug liepen. Zei de muis tegen het olifantje, 'wat stampen wij lekker hè'. Ik moest daar aan denken toen ik op een dag twee artikelen las in de Gooi- en Eemlander.

Het eerste was het droevige bericht dat een uniek bedrijf , de Syphoeve, gedwongen in de verkoop gaat. De wethouder vindt dit jammer maar kan niets voor de eigenaresse doen. Hoe anders was het tweede bericht. Het restaurant op het dorpscentrum mag van de wethouder, tegen de zelfde condities, dus

Lees meer

 

Perikelen met de zorgverzekering?

Het is zeker geen geheim dat de ziektekostenverzekeringen een groot probleem kunnen veroorzaken bij de minst draagkrachtigen in onze samenleving.

De verzekering is verplicht en het onverzekerd rondlopen wordt bestraft alsof je een bank beroofd hebt! Boete op boete en al gauw belanden mensen dan in de schuldsanering! Kort door de bocht? Ja zeker maar om zoiets uit te leggen hebben we meer ruimte nodig dan in deze nieuwsbrief beschikbaar is. Meer een soort handboek van duizend pagina's zal dan nodig blijken
Toch is er ook voor deze mensen een klein lichtpuntje gecreëerd

Lees meer